Úřední deska
Úhrada poplatků (za odpady, za psy a jiné)
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení stavby

schvaluje stavební záměr na stavbu: „Novostavba parkovišť u bytového domu č.p. 292 a č.p. 293, k. ú. Bernartice u Milevska“.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovené přechodné úpravy provozu na komunikaci

na silnici: III/10554 – na území v působnosti ORP Milevsko, v místě: dle situace dopravního značení v příloze, z důvodu: provedení stavby „Kolišov, p. Malá parc. č. 135/1 přip. kab“, v době: 04.03.2024 – 08.03.2024.


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL (návrh)

povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) ZOPK v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 ZOPK jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle § 14 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. a přílohy č. III této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený, konkrétně výjimku ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací MŽP a MZe č.j. MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP, srpen 2023, částka 7, dále jen „Pohotovostní plán“) jako problematičtí (tedy od stupně II. závažnosti situace výše ve smyslu tabulky č. 1 Pohotovostního plánu), a dále výjimku ze zákazů držet nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky.


Rozpočtové opatření č. 1/2024
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

na čtvrtek 22. února 2024 od 10:00 hodin, zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, velký zasedací sál, 2. podlaží.


Výzva k podání cenové nabídky - Hřbitov Bernartice, oprava cest – mlatový povrch
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POS
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.1/2024
Městys Bernartice oznamuje záměr pronájmu prostor v objektu bývalé hospodářské budovy na parc.č.st. 341 v k.ú. Bernartice u Milevska.

Pronajímaná provozovna č. 2 (krejčovská dílna) o půdorysné ploše 13,58m2.
Pronajímaná provozovna č. 3 (masáže) o půdorysné ploše 13,43m2.
Společné prostory k užívání o půdorysné ploše 3,36m2.


Městys Bernartice - zastupitelstvo městyse vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Žádosti o poskytnutí půjčky musí být podány v termínu 22.1.2024 - 28.2.2023


Rozpočet Sociálního fondu 2024
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2024
Schválený rozpočet roku 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026
Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2025-2027 a Schválený rozpočet na rok 2024 - Svazek obcí Milevska
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2026 - návrh - Svazek obcí regionu Písecko
Návrh rozpočtu na rok 2024 - Svazek obcí regionu Písecko
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 - aktualizace
Rozpočet Sociálního fondu 2023 - aktualizace
Svazek obcí Milevska - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Strategie rozvoje městyse Bernartice v letech 2022-2027
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko
Návrh střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2023-2024
Návrh plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 - Svazek Písecko
Vyhláška o místním poplatku
Veřejná vyhláška
Schválený závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2020
Nouzový stav a krizová opatření od 1. 3. 2021 vzory formulářů, opatření vlády z 18.3.2021, testovací místo je i v Milevsku
2021 Darovací smlouva Římskokatolické církvi Bernartice v r 2021
2021 Darovací smlouva s TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2021
2021 Dohoda o neinvestičním příspěvku pro ZŠ a MŠ Bernartice na rok 2021
2021 Faktura 0036 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Faktura 0030 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Veřejná zakázka Bernartice - chodníky Bechyňská ulice - skutečně uhrazená cena
2020 Faktura Intesta Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice
2020 FA č 620200195 Udržovací práce na ZŠ - Intesta
2020 Faktura 620200194 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200175 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200146 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura Oprava MK IIItř 40c Rakov Kosí Hora - VIALIT vč rozpočtu
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK III.tř. 40c Rakov-Kosí Hora
2020 Faktura Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému
Schválený Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019
2020 04 Smlouva o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce na ZŠ Bernartice - INTESTA CZ Písek
2020 Smlouva o dílo Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému - PROMO REAL GROUP
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko
2020 smlouva o dílo Oprava MK III tř 40c Rakov Kosí Hora VIALIT
2020 Darovací smlouva Římskokatolická farnost na opravu kostela
2020 Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2020
2020 Darovací smlouva Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
SOM Roč11 schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet FRB městyse na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019
Kupní smlouva na nemovitost
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o.
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav
Návrh územního plánu Bernartice 2019
Úřední deska - archiv změn