Úřední deska

Úhrada poplatků (za odpady, za psy a jiné)

Úhrada přes bankovní účet

Číslo bankovního účtu: 641532349/0800

Variabilní symbol (VS):      

pro platbu za odpady     1345
pro platbu za psy     1341
pro platbu za hroby    3632


Specifický symbol (SS):       

pro platbu za hroby                SS: číslo hrobu

pro platbu za odpady a psy je SS tvořen čtyřčíslím, kde na prvním místě se uvádí číslo podle místní části

Bernartice        0 (nemusí se uvádět)
Bilinka      1
Bojenice        2
Svatkovice 3
Rakov  4
Zběšice  5
Jestřebice 6
Kolišov  7
Srlín   8
Dvůr Leveč   9
Ráb  71


a na konci číslo popisné domu. Mezi číslo místní části a číslo popisné domu se podle potřeby doplní nuly, tak aby konečné číslo bylo čtyřmístné.

např.

Bernartice 33              SS: 33 (0033)

Zběšice 6                    SS: 5006

Srlín 98                       SS: 8098

Rakov 152                  SS: 4152

 

Sazba poplatku za kalendářní rok za odpady

1) fyzická osoba, která má v obci trvalé bydliště

dospělí 500,- Kč
děti do 10 let včetně, dospělí nad 75 let včetně 250,- Kč

 

Poplatek je splatný jednorázově do 30. března kalendářního roku. Již nelze uhradit poplatek ve dvou splátkách.

 

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, kde není trvale hlášená žádná osoba…………………………..          500,- Kč

 

Poplatek je splatný jednorázově do 30. března kalendářního roku.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok za psy

  1. za prvního psa    
   místní části Bilinka, Bojenice, Jestřebice, Kolišov, Srlín, Svatkovice, Rakov, Zběšice, Ráb, Dvůr Leveč, včetně samot 100,- Kč
   městys Bernartice v rodinných domech 100,- Kč
   městys Bernartice v bytových domech  250,- Kč

    

  1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
   místní části Bilinka, Bojenice, Jestřebice, Kolišov, Srlín, Svatkovice, Rakov, Zběšice, Ráb, Dvůr Leveč, včetně samot 150,- Kč
   městys Bernartice v rodinných domech 300,- Kč
   městys Bernartice v bytových domech  500,- Kč

       

  1. je-li držitelem psa osoba starší 65 let, pak činí sazba v bytových domech v městysi Bernartice za
   prvního psa 200,- Kč
   druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

    

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2024-bernartice.pdf 669.1 Kb