Úřední deska

Úhrada poplatků (za odpady, za psy a jiné)

Úhrada přes bankovní účet

 

Číslo bankovního účtu: 641532349/0800

 

Variabilní symbol (VS):       pro platbu za odpady             VS: 1345

                                               pro platbu za psy                    VS. 1341

                                               pro platbu za hroby                VS: 3632

 

Specifický symbol (SS):        pro platbu za hroby                SS: číslo hrobu

                                               pro platbu za odpady a psy je SS tvořen čtyřčíslím, kde na prvním místě se uvádí číslo podle místní části

 

Bernartice                   0 (nemusí se uvádět)

Bilinka                        1

Bojenice                     2

Svatkovice                  3

Rakov                         4

Zběšice                       5

Jestřebice                    6

Kolišov                       7

Srlín                            8

Dvůr Leveč                9

 

a na konci číslo popisné domu. Mezi číslo místní části a číslo popisné domu se podle potřeby doplní nuly, tak aby konečné číslo bylo čtyřmístné.

 

např.

Bernartice 33              SS: 33 (0033)

Zběšice 6                    SS: 5006

Srlín 98                       SS: 8098

Rakov 152                  SS: 4152

 

Sazba poplatku za kalendářní rok za odpady

 

1) fyzická osoba, která má v obci trvalé bydliště

dospělí ………………………………………………………....          Kč 500,-

děti do 10 let včetně, dospělí nad 75 let včetně, ZTP/P……….           Kč 250,-

 

Poplatek je splatný jednorázově do 30. března kalendářního roku. Již nelze uhradit poplatek ve dvou splátkách.

 

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu,

kde není trvale hlášená žádná osoba…………………………..           Kč 500,-

 

Poplatek je splatný jednorázově do 30. března kalendářního roku.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok za psy

    1. za prvního psa     

         - místní části Bilinka, Bojenice, Jestřebice, Kolišov, Srlín, Svatkovice,

            Rakov, Zběšice, Ráb, Dvůr Leveč, včetně samot………………………..100,- Kč

         - obec Bernartice v rodinných domech……….……………………………100,- Kč

         - obec Bernartice v bytových domech…….…………………………….…250,- Kč

    1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

         - místní části Bilinka, Bojenice, Jestřebice, Kolišov, Srlín, Svatkovice,

            Rakov a Zběšice, Ráb, Dvůr Leveč, včetně samot………………...……..150,- Kč

         - obec Bernartice v rodinných domech….……….…………………………300,- Kč

         - obec Bernartice v bytových domech……..……………………………….500,- Kč

 

    1. je-li držitelem psa osoba starší 65 let, pak činí sazba v bytových domech v městysi Bernartice za

prvního psa……………………………………………………………………200,- Kč

druhého a každého dalšího psa………………………………………….…….300,- Kč

 

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2024-bernartice.pdf 669.1 Kb