Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška o závazných částech UPDVyhláška
o závazných částech územního plánu obce

Bernartice

Zastupitelstvo obce Bernartice vydává podle §84 odst. (2) písm. (i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále o zákon obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku, ve které dle §29 odst. (1) a (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále stavební zákon), vymezuje, v souladu s §18 Vyhl. 135/2001, závazné části územního plánu obce (dále ÚPO).

Zastupitelstvo obce Bernartice dne 20. června 2002 schválilo podle §26 odst. (2) stavebního zákona a podle §84 odst. (2) písm. (b) zákona o obcích územní plán obce Bernartice.
Část I.
Úvodní ustanovení
čl. l
Vyhláška upravuje závaznou část územního plánu obce. S ohledem na hodnoty území omezuje, vylučuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

Závazná část územního plánu obce obsahuje urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav.
čl. 2
Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a v uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.
čl. 3
Vyhláška platí pro správní území obce. To je vyznačené v grafické části územního plánu.
čl. 4
Vymezení pojmů
Plochy správního území obce se dělí na:
1) Urbanizovaného území, tj., plochy zastavěné (plochy ohraničené hranicí současně zastavěného území obce dle §139a odst. (2) stavebního zákona) a plochy určené k zastavění (plochy ohraničené hranicí zastavitelného území) dle §139 a odst. (3) stavebního zákona).
2) Neurbanizovaného území, které tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určené k zastavění.

a dále podle funkčního využití na plochy označené:
1) Obytná zástavba nízkopodlažní
2) Obytná zástavba vícepodlažní
3) Integrovaná zástavba
4) Zemědělská činnost
5) Podnikatelská a výrobní činnost
6) Občanská vybavenost
7) Technická vybavenost
8) Rekreace a sport
9) Soukromá zeleň
10) Sady a vinice
11) Veřejné a vyhrazená zeleň
12) Louky a pastviny
13) Orná půda
14) Lesy a lesní porosty
15) Vodní plochy a toky
Část II.
Závazné regulativy
čl. 5
Urbanistická koncepce
1) Všechna sídla ve správním území se budou rozvíjet jako samostatně urbanizované celky.
2) Obecným principem urbanistického návrhu pro všechna sídla je zachování celistvosti a kompaktnosti obce při respektování určité rozvolněnosti zástavby, odpovídající venkovského prostředí.
3) Důležitá pro rozvoj obce je podpora rekonstrukce a modernizace bytového fondu a v rámci výstavby nových objektů také podpora rozvoje občanské vybavenosti.
4) Návrh urbanistické koncepce, kap. B.c textové části územního plánu, je závazný v celém rozsahu.
čl. 6
Využití ploch a jejich uspořádání, omezení změn v užívaní staveb
1) Vymezenému funkčnímu využití musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání.
2) Přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití jednotlivých druhů funkčních ploch je definováno v kap. B.d textové části územní plánu (Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití). Kapitola v celém rozsahu závazná.
3) Pro vybrané plochy v území je takto definované funkční využití dále zpřesněno v textové části územního plánu (kapitola B.f Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území). Toto zpřesnění je směrné.
čl. 7
Vymezení zastavitelného území

1) Plocha správního obce se dělí na plochy současně zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území. Hranice těchto ploch je závazná.
2) Současně zastavěné a zastavitelné území tvoří urbanizované území – v tomto území je možno realizovat stavební práce za splnění podmínek ÚPO.
3) Mimo urbanizované území, v nezastavitelném území, nebudou nové stavby povolovány, kromě rekonstrukcí stávajících objektů a zkvalitnění stávajícího funkčního využívání území objekty, které slouží k obnově krajiny, a kromě liniových staveb technického vybavení.
čl. 8
Zásady uspořádání dopravního vybavení
1) Ve stávající síti jsou navrženy tyto změny a úpravy: nový úsek silnice I. třídy – severní obchvat obce, navržené úpravy silnic II a III. třídy, navržené místní komunikace v jednotlivých sídlech. Dále územní plán navrhuje novou místní komunikace Jestřebice – Křižanov. Územní plán předpokládá úpravy cest ve volné krajině, přesné řešení je ponecháno na komplexní pozemkové úpravy nebo jiný nástroj.
2) Nové stavby, obecně, musí mít na vlastním pozemku zajištěno parkování v rozsahu přiměřeném účelu stavby. Pro vybrané plochy je toto dále směrně zpřesněno kapitolou B.f Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území textové části územního plánu.
3) Na pozemcích určených pro dopravu v pohybu i klidu nesmí být umisťovány a povolovány stavby vyjma podzemních liniových staveb technického vybavení a dočasných staveb.
čl. 9
Zásady uspořádání technického a občanského vybavení
1) Závazné je umístění vedení VN a trafostanic, páteřní trasy kanalizace a vodovodu, VTL a páteřní STL rozvody plynu, objekty ČOV a příslušenství.
2) Návrh vodohospodářské koncepce (kap. B.g.3 textové části) ÚPO je, ve své návrhové části, jak pro zásobování vodou, tak pro řešení odkanalizování, závazný.
3) Zařízení technického vybavení (zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, zásobování elektrickou energií, telekomunikační vedení, vedení plynu, regulační stanice, apod.) musí být budována tak, aby nenarušila ráz sídla a krajiny, včetně výsadby zeleně kolem těchto zařízení.
čl. 10
Vymezení územního systému ekologické stability
1) Společně s územním plánem se schvaluje a zahrnuje do závazné části ÚPO územně příslušná část materiálu ÚTP NR-R ÚSES MMR ČR z roku 1996 a územně příslušný generel MÚSES.
2) Na pozemcích zahrnutých do všech stupňů územních systémů ekologické stability se zakazuje provádět jakoukoliv činnost, která by ve svém důsledku ohrožovala funkčnost daného prvku kostry ekologické stability (metodika ÚSES, ČÚOP 1995 a navazující materiály). Jedná se o omezení umísťování a povolování staveb pro bydlení a rekreaci, pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, stavby pro skladování a skládky odpadů. Dále se nedoporučuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za kultury s nižším stupněm ekologické stability. Dále na těchto plochách je zapotřebí vyloučit provádění rozsáhlých pozemkových úprav, odvodňování pozemků, těžbu surovin, oplocování a i jiné narušování jejich ekologicko-stabilizační funkce.
čl. 11
Limity využití území
1) Při využívání území musí být dodržovány podmínky všech vyhlášených ochranných pásem.
2) Plochy staveb a areálů kulturních památek, chráněných podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, vymezené ke dni schválení ÚP jsou neměnné.
3) Stávající objekty budou upravovány v tradičním charakteru.
čl. 12
Plochy přípustné pro těžbu nerostů
1) Ve správním území obce se nenachází výhradní ložiska nerostů (ve smyslu §6 odst. (1) zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (dále horní zákon) ani nevyhrazená ložiska nerostů (dle § 7 horního zákona).
2) Ve správním území obce se nenachází stará důlní díla (dle §35 horního zákona).
Část III.
čl. 13
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
Pozemky, stavby a práva k nim, potřebné pro uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám lze omezit rozhodnutím stavebního úřadu (dále jen vyvlastnit). Veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit, jsou stavby vyznačené v grafické části územního plánu – výkresy Veřejně prospěšné stavby a vyjmenovány v textové části kap. B.j Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav. Jsou to plochy pro tyto stavby:
Veřejné komunikace a plochy pro dopravu
D1 severní obchvat obce Bernartice – přeložka I/29
D2 přeložka silnice II/105
D3 místní komunikace příjezdové pro veškeré nově navržené plochy v Bernarticích
D4 parkoviště autobusů – Bernartice
D5 ochrana objektů a pozemků před hlukem z dopravy formou pasivních a aktivních bariér (Bernartice)
D7 komunikace III. třídy Bernartice – napojení na obchvat II/105
D9 místní příjezdové komunikace pro nově navržené plochy v Bílince
D10 místní příjezdové komunikace pro nově navržené podnikatelské plochy v Bojenicích
D11 vnitřní komunikace p.č.1089 Bojenice
D12 komunikace zpřístupňující rybník a ČOV Bojenice p.č. 1105/1, 956, 968/2, 982/1
D13 komunikace zpřístupňující podnikatelskou zónu v Bojenicích p.č. 614,1089
D14 místní příjezdová komunikace v Jestřebicích zpřístupňující sportovní plochu
D15 místní příjezdové komunikace pro nově navrhované plochy v Kolišově
D16 místní příjezdové komunikace pro nově navrhované obytné plochy v Rakově
D17 místní příjezdové komunikace pro nově navrhované obytné plochy v Srlíně
D18 vjezd ze silnice do východní průmyslové zóny Bernartice - cca 50m
D19 propojení od křižovatky na Bernartice směrem na budoucí propojení Jestřebice – Křižanov
Veřejně prospěšné stavby plynofikace
P1 VTL plynovod Svatkovice – Bernartice
P2 rozvod STL plynovodu a RS Svatkovice
P3 STL rozvodní plynovod a kogenerační jednotka v Rakově
P4 vedení STL plynovodu Bernartice
Vodohospodářské veřejně prospěšné stavby
V2 nové kanalizační řady Bernartice
V3 obecní vodovod Bilinka
V4 nové kanalizační řady Bilinka
V5 obecní vodovod Bojenice
V6 nové kanalizační řady Bojenice a ČOV
V7 veřejný vodovodní řad Bernartice
V8 veřejný vodovod Jestřebice
V9 nové kanalizační řady a ČOV Jestřebice
V10 veřejný vodovod Kolišov
V11 nové kanalizační stavby a ČOV Kolišov
V12 přívodní vodovodní řad Bernartice-Borovany
V13 přívodní vodovodní řad Bernartice – Nemějice
V14 obecní vodovod Rakov
V15 nové kanalizační řady a ČOV Rakov
V16 obecní vodovod Srlín
V17 nové kanalizační řady a ČOV Srlín
V18 obecní vodovod Svatkovice
V19 nové kanalizační řady a ČOV Svatkovice
V20 nové kanalizační řady a ČOV Zběšice
V21 přívodní vodovod od Bernartic a obecní vodovod Zběšice
Veřejně prospěšné stavby zásobování elektrickou energií
E1 veškeré nové trafostanice a přípojky VN k nim v Bernarticích (T8, T9, T10, T11, T14, T16, T17, T19, T20, T21)
E2 přípojka VN a TS v Bilince
E3 přípojky a nová trafostanice T2 ve Zběšicích
E4 přípojka VN a nová trafostanice T2 v Bojenicích
E5 přípojky VN a nové trafostanice T2 a T3 v Srlíně
E6 přípojky VN a nové trafostanice T2 ve Svatkovicích
Veřejně prospěšná občanská vybavenost
O1 rozšíření hřbitova v Bernarticích p.č. 773/2
čl. 14
Vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav
Asanace ani asanační úpravy ÚPO nepředpokládá.
Část IV.
Závěrečná ustanovení
čl. 15
Tato obecně závazná vyhláška platí do doby zpracování a schválení nového územního plánu. Pozastavit platnost, zrušit, případně provést změny této obecně závazné vyhlášky přísluší obecnímu zastupitelstvu. Dokumentace územního plánu je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních a je uložena na Obecním úřadu, na Okresním úřadu v Písku, na Krajském úřadu v Českých Budějovicích a na příslušném stavebním úřadu.
čl. 16
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem: 7. července 2002.
V Bernarticích, dne 20. června 2002
Ladislav Bouška Jan Zeman
starosta obce místostarosta obce

Tisk článku