Vyhlášky
Tisk článku

21 o místním poplatku za provoz systému shromažď

Obecně závazná vyhláška obce Bernartice č. 21
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo Obce Bernartice vydává dne 13. prosince 2001, podle ustanovení §15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl.1

Správu poplatku vykonává obecní úřad, odbor výstavby a ŽP v Bernarticích (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.


Čl.2
Poplatník

a)Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo obytný dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

b)Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl.3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 200,- Kč a je tvořena:
a) z částky 100,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 100,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000 činily 154 801,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Počet trvale bydlících poplatníků 1228 + neobydlené domy 258
Celkový počet poplatníků = 1486
Náklady obce na jednoho poplatníka: 154801 : 1486 = 100,-Kč.

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Čl.4
Osvobození

(1) Osvobození na polovinu poplatku: vojáci v základní službě, děti do 10tého roku věku včetně celého roku, ve kterém dosáhnou 10ti let, důchodci nad 75 let včetně celého roku, ve kterém dosáhnou věku 75ti let, a ZTP-P zdravotně postižení.

(2) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle čl.2 písm.a) této vyhlášky, kteří se na území obce prokazatelně nezdržují nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců v kalendářním roce z důvodu umístění ve zdravotnickém, sociálním nebo obdobném zařízení. Tuto skutečnost poplatník doloží správci poplatku potvrzením ze zařízení, ve kterém byl umístěn. Trvale hlášený občan, který v obci vlastní dvě či více nemovitostí s číslem popisným nebo evidenčním, platí poplatek pouze za jednu nemovitost.

(3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinnen oznámit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození, a to písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle čl. 4 odst.1 povinnen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl.5
Splatnost

(1) Poplatek je pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září běžného roku. Poplatek lze uhradit i jednorázově nejpozději do 31. března běžného roku.

(2) Poplatek je pro poplatníka podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do 31. března běžného kalendářního roku.

Čl.6
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinnen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(2) Poplatník podle čl.2 písm.b) této vyhlášky je povinnen ohlásit správci poplatku své plné jméno, adresu trvalého pobytu, data narození a identifikaci stavby - číslo popisné nebo evidenční číslo a v případě, že stavba není číselně označena, jinou identifikaci. V případě, že stavbu vlastní více osob, jsou tyto povinny zvolit si společného zástupce, který zajistí ohlašovací povinnost za všechny spoluvlastníky.
(3) Ve správní lhůtě je tento společný zástupce povinnen nahlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl.7

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

Čl.8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy (ohlašovací povinnost dle čl.6 této obecně závazné vyhlášky), může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.9

(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
(2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Čl.10

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002....................... ...................
Zeman Jan Bouška Ladislav
místostarosta obce Bernartice starosta obce Bernartice

Tisk článku