Vyhlášky
Tisk článku

20 odpad

Obecně závazná vyhláška č. 20

obce, kterou se určuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
-----------------------------------------------------------------

Obec Bernartice ve smyslu § 10 písm. a) na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 13.12.2001 ve smyslu §84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) a v souladu s §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) vydává v samostatné působnosti tuto obecně závaznou vyhlášku


Čl.1
Závaznost vyhlášky.

1. Tato vyhláška řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Bernartice včetně všech místních částí a systém nakládání se stavebním odpadem.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují. Dále je závazná pro všechny majitele (správce) nemovitosti, včetně staveb sloužících k individuální rekreaci.
3. Tato vyhláška je závazná pro všechny původce (právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, kteří na základě smlouvy s obcí využijí systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.


Čl.2
Základní pojmy.

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona.
2. Nebezpečný odpad je jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.
3. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob k podnikání.
4. Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrolu těchto činností.
5. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
6. Zařízením se rozumí technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, určené pro nakládání s odpady.
7. Shromažďováním odpadů je přechodné umístění odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
8. Skladováním odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sebrány, vykoupeny) do zařízení k tomu určenému a jejich ponechání v něm.
9. Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
10. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná k nakládání podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.


Čl.3
Nakládání s komunálním odpadem.

Pro nakládání s komunálním odpadem, kterého se zbavují fyzické osoby a pro nakládání s vytříděným nebezpečným odpadem se touto vyhláškou určují zařízení a shromažďovací prostředky.
Ve smyslu Katalogu odpadů se komunální odpad člení:

A) na odpady ostatní získané odděleným sběrem

B) na odpady nebezpečné získané odděleným sběrem

C) na odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích

D) na ostatní odpad z obcí


A) Nakládání s odpadem ostatním získaným odděleným sběrem
------------------------------------------------------
1) papír:
Občané jsou povinni tento druh odpadů třídit a shromažďovat v domácnostech. Mají možnost přímého zneškodnění odpadu ve sběrném dvoře v Jestřebicích, případně prodat osobě právněné podnikat ve smyslu zákona o odpadech.
2) sklo:
Občané jsou povinni tento druh odpadu třídit na bílé a barevné sklo a ukládat do barevně odlišených zvonových plastových kontejnerů. Kontejnery v barvě bílé jsou určeny pro bílé sklo a zelené na barevné sklo. Kontejnery jsou označeny nápisy bílé a barevné sklo. Umístění jednotlivých kontejnerových stání je popsáno v příloze této vyhlášky. Odvoz kontejnerů zajišťuje obec.
3) drobné plastové předměty, ostatní plasty:
Občané jsou povinni tento druh odpadu třídit jako směsné plasty tvrdé i měkké a vkládat do příslušných plastových kontejnerů v čistém stavu. Kontejnery na plasty jsou žluté barvy a opatřeny nápisem plasty. Umístění jednotlivých kontejnerových stání je popsáno v příloze této vyhlášky. Odvoz kontejnerů zajišťuje obec.
4) drobné kovové předměty, ostatní kov, nádobky od sprejů
(železný šrot):
Občané jsou povinni tento druh odpadu třídit a shromažďovat v domácnostech. Mají možnost přímého zneškodnění odpadu u firmy "FRABI" - parcela č.773/2 v k.ú.Bernartice nad hřbitovem.


5) dřevo:
Tento druh odpadu zneškodní občan sám a to buď využitím, nebo spalováním ve vlastním zařízení. Pokud spalovací zařízení není vhodné pro spalování dřeva, nabídne občan dřevo ke spálení někomu jinému, případně obci.
6) organický, kompostovatelný kuchyňský odpad (bioodpad):
Do tohoto odpadu patří veškerý kompostovatelný odpad z kuchyně a měkký kompostovatelný odpad ze zahrad jako např. nať z rostlin včetně měkkých kořenů, listí, tráva, sláma, seno apod.
Občané tyto druhy odpadů po vytřídění zneškodní uložením na svých vlastních kompostech. Tyto druhy odpadů je také možno ukládat na hnojiště ZD Bernartice (po dohodě se ZD) a za podmínek stanovených provozovatelem hnojiště.
7) oděv, textilní materiál:
Občané jsou povinni tento druh odpadu třídit a shromažďovat v domácnostech. Mají možnost přímého zneškodnění odpadu na sběrném dvoře odpadu v Jestřebicích.
8) elektrotechnický materiál:
Jedná se o magnetofony, radia, výpočetní techniku apod. Občané jsou povinni tyto druhy odpadů třídit a předávat na sběrný dvůr v Jestřebicích.

B) Nakládání s odpadem nebezpečným získaným odděleným sběrem
---------------------------------------------------------

1)Oleje nebo tuky, barvy,lepidla, pryskyřice, rozpouštědla,kyseliny, hydroxydy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články elektrické suché i mokré, zářivky, ostatní odpad s obsahem rtuti,zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (ledničky),televize a další odpady ve smyslu čl. 2, odst.2.(+ nádobky od sprejů).

Občané jsou povinni tyto druhy odpadů třídit a předávat na sběrný dvůr v Jestřebicích.
Provozní doba (sběrného dvora):

pátek: 17,00 hod. - 18,00 hod.

Pro shromážďování monočlánků se určují specielní kontejnery umístěné v obchodech v Bernarticích.
- průmyslové zboží - pan Charvát
- prodejna elektro - pan Soukup
a kontejner umístěný v ZŠ.

2) Pro shromažďování starých a nepotřebných léků se určuje lékárna v Bernarticích "U sv. Martna".

C) Nakládání s odpadem z údržby zeleně v zahradách a parcích
---------------------------------------------------------

1) kompostovatelný odpad:
Občané tyto druhy odpadů po vytřídění zneškodní uložením na svých vlastních kompostech. Tyto druhy odpadů je také možno ukládat na hnojiště ZD Bernartice za podmínek stanovených provozovatelem hnojiště. Odpady z veřejné zeleně budou ukládány pouze na hnojiště ZD Bernartice.
2) zemina nebo kameny:
Nakládání s těmito odpady je uvedeno u stavebních odpadů.
3) ostatní nekompostovatelný odpad:
Bude spalován za dodržení bezpečnostních předpisů a po předběžném souhlasu obce.
4) velkoobjemový odpad:
Na požádání občanů bude přistaven velkoobjemový kontejner a odvezen za úhradu občanů na zabezpečenou skládku Milevsko - Jenišovice. Nebo jinou zabezpečenou skládku.

D) Nakládání s ostatním odpadem z obcí
-----------------------------------

a) směsný komunální odpad (zbytkový):
Občané mají možnost ukládat zbytkový odpad po vytřídění výše uvedených ostatních a nebezpečných odpadů do vlastních sběrných (popelnicových) nádob o obsahu 11O l tak, aby nádoby bylo možno uzavřít a obsah nevypadával. Vlastník, (uživatel, nájem,
ce) objektu, domu nebo bytu, pozemku apod. je povinnen zabezpečit na své váklady potřebný počet sběrných nádob.Občané
jsou povinni v den svozu připravit sběrné nádoby k okraji chodníku nebo na krajnici vozovky a po vyprázdnění tuto nádobu co nejdříve uklidit zpět na stálé stanoviště. Svoz popelnicových nádob zajišťuje oprávněná osoba.
b) odpad ze septiků a žump:
Na základě objednávky si občan zajistí vyvezení na ČOV Bernartice u ZD Bernartice a pod.


Čl.4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán do velkooběmových kontejnerů Obecního úřadu Bernartice, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), popřípadě právnické osoby oprávněné k podnikání na povolenou skládku inertního materiálu v Bernarticích.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem.


Čl.5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny se zbavovat odpadu na shromažďovacích místech a v zařízeních k tomu určených a ode dne, kdy tak stanoví obecně závazná vyhláška, komunální odpad odděleně shromažďovat, soustřeďovat, třídit a předávat ke skladování, úpravě, využívání, odstraňování, ke sběru a výkupu podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s platnými právními předpisy.


Čl.6
Povinnosti oprávněné osoby

1. Provádět sběr, výkup,přepravu, dopravu, skladování, využívání, třídění a odstraňování komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy a vyhláškou obce:
-provádět pravidelný svoz vytříděného odpadu ze shromažďovacích prostředků umístěných v obci a v místních částech (sklo,, PET lahve),
-zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování shromažďovacích prostředků bezprostředně po svozu t.j. po jejich vyprazdňování.
2. Pravidelný svoz popelnicových nádob bude prováděn prostřednictvím firmy Městské služby Písek s.r.o. v dohodnutých svozových dnech a v časových intervalech po celý kalendářní rok.
Výše uvedená firma je povinna:
- zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování shromažďovacích nádob bezprostředně po svozu, t.j. po vyprázdnění,
- zajišťovat uložení odpadových nádob na původní či smluvními stranami dohodnuté místo,
- v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.


Čl.7
Sankce

A) Fyzické osobě, která není podnikatelem, orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu:

1. až do výše 20 000,-Kč, dopustí-li se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s ustanovením §69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.


B) Fyzické osobě přestupková komise uloží pokutu:

1. až do výše 50 000,- Kč, pokud neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa dle ustanovení § 47, písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

2. až do výše 5000,- Kč za porušení povinností v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti dle ustanovení §46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


Čl.8
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí starosta, místostarosta a pověření členové zastupitelstva obce.

Čl.9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Bernartice č. 12, která nabyla účinnosti dnem 19.2.1998.


Čl.10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.----------------- --------------------
Bouška Ladislav Zeman Jan
Starosta obce Místostarosta obce

Tisk článku