Vyhlášky
Tisk článku

2-2006 vyhlaška odpadyObec BernarticeObecně závazná vyhláška č. 2/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Bernartice se na svém zasedání konaném dne 21.12.2006 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-cích (obecní zřízení), v platném znění, usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1.

V obecně závazné vyhlášce č. 3/2003, schválené zastupitelstvem obce Bernartice dne 18.12.2003, se ke dni účinnosti této vyhlášky stávající text Čl. 3 odst. 1 ruší a nahrazuje tímto novým textem :

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 380,- Kč a je tvořena :
a) z částky 130,- Kč za kalendářní rok na provoz systému a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005 činily 755.122,- Kč a byly rozúčtovány takto :
Součet počtu trvale bydlících poplatníků 1264 + počtu neobydlených domů 256 předsta-vuje celkový počet poplatníků = 1.520.
Náklady obce na jednoho poplatníka dle odst. 1 písm. b) : 755.122 : 1.520 = 497,- Kč.

Čl. 2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007.


..…………………. …………………….
Pavel Souhrada Jaromír Fuka
starosta místostarosta


Vyvěšeno na úřední desce dne : 4.12.2006
Sejmuto dne :6.4.2007.

Tisk článku