Vyhlášky
Tisk článku

17 o čistotě veřej prostranství

V y h l á š k a č.17


o čistotě veřejných prostranství a čištění chodníkůObecní rada v Bernarticích v souladu s ustanovením § 24 odst.1 a § 45 písm.1) zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 27 odst. 7 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Základní ustanovení a pojmy

1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce, právnických osob a podnikatelů, kteří zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.
2. Veřejné prostranství je místo, které slouží veřejnému užívání. Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují průjezdní úseky silnic, místní komunikace (ulice, náměstí, parkovací a rozptylové plochy, chodníky, přechody, parky, tržiště a dále vodní plochy a nádrže, koupaliště a rybníky). Nastanou-li pochybnosti, zda jde o veřejné prostranství, rozhodne Obecní úřad v Bernarticích.


Čl.2

Odpovědnost za čistotu

1. Za čistotu veřejných prostranství včetně chodníků v nezastavěné části obce, veřejně prospěšných objektů, veřejně prospěšných zařízení a zeleně odpovídá vlastník.
2. Kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, je povinen neprodleně ho uvést do původního stavu.


Čl.3

Chodníky a jejich čištění

1. Za chodník se pro účely této vyhlášky považují komunikace upravené pro pěší, chodníky podél ulic a schodiště. Nastanou-li pochybnosti, zda jde o chodník, rozhodne Stavební úřad Obecního úřadu v Bernarticích.
2. Za čistotu a schůdnost chodníků v zastavěné části obce odpovídá vlastník přilehlého domu, případně nemovitosti.
3. Čištěním chodníků se rozumí zametání, odstraňování bláta, odpadků, plevele, přerostlé zeleně a jiných nečistot, v zimním období úklid sněhu a posypávání chodníků materiály zdrsňujícími náledí, a to v takové míře, aby bylo dosaženo schůdnosti a průchodnosti chodníku.
4. Čištění chodníků musí být provedeno do 7. hodiny ranní. Je-li to nutné, je třeba chodník očistit kdykoli během dne, a to především v zimním období.
5. Sníh se ponechá na okraji chodníků při kraji vozovky. Nesmí být zataraseny přechody přes komunikace, příchody a vjezdy k budovám, zastávky MHD a veřejné osobní dopravy a vozovka.


Čl.4

Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů.


Čl.5

Závěrečná ustanovení

- Tato vyhláška se zveřejňuje dne 3.ledna 2000 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


V Bernarticích dne 3.ledna 2000Zástupce starosty: Starosta obce:

Zeman Jan Bouška Ladislav

Tisk článku