Vyhlášky
Tisk článku

14 o místním poplatku za VHP

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 14
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
---------------------------------------------------------------

Obecní zastupitelstvo v Bernarticích schválilo dne 26. 2. 1998 podle ustanovení § 15 Zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst.1, písm. h), § 16, odst. 1 a 2 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Bernartice (dále jen správce poplatku) vybírá podle § 1, písm. g/ Zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů na svém území místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen poplatek).
2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Bernartice.

Čl. 2
Předmět poplatku

1) Poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj povolený podle platných předpisů 1).
2) Podmínkou provozování je povolení , ve kterém je určeno umístění výherního hracího přístroje na konkrétním místě a jeho průkazné uvedení do prvního provozu.

Čl. 3
Poplatník

1) Poplatníkem je právnická osoba , která je provozovatelem výherního hracího přístroje.
2) Provozování je nepřenosné, stejně jako daňová povinnost.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 8 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu a peněžní ústav, na kterém jsou uvedeny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
3) Poplatník je rovněž povinen písemně ve lhůtě do 8 dnů oznámit správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje. Tuto povinnost má poplatník i v případě osvobození od poplatku dle čl. 6 této obecně závazné vyhlášky.

--------------------------------------------------------------
1) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MF č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích

- 2 -

Čl. 5
Sazba poplatku

1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři kalendářní měsíce.
2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Čl. 6
Osvobození

Od poplatku je osvobozeno Kulturní středisko obce Bernartice.

Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost, to znamená v den zahájení provozu výherního hracího přístroje.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Čl. 8
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný takto:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tři měsíce je splatný do třiceti dnů po zahájení provozu,
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců je splatný ve dvou splátkách
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok je splatný ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
2) Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově na celou dobu povolení provozování hracího přístroje do třiceti dnů po zahájení provozu.

Čl. 9
Sankce

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem ve výši zvýšené o 50 %.
2) Za nesplnění oznamovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu § 37 a 37a zákona č.337/92 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.- 3 -

Čl. 10
Úlevy

1) Správce poplatku může poplatníkovi na základě jeho žádosti (zpoplatněné dle příslušných předpisů 2)) ke zmírnění tvrdosti poplatek přiměřeně snížit či prominout.
2) O žádosti rozhoduje správce poplatku v řízení , proti rozhodnutí má poplatník právo podat opravný prostředek.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1) Zavedením poplatku nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými předpisy 3).

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti, z důvodu obecného zájmu,dnem schválení obecním zastupitelstvem a dnem vyhlášení - t.j. dnem vyvěšení na úřední desce OÚ Bernartice.

FUKA Jaromír BOUŠKA Ladislav
místostarosta starosta obce
obce

---------------------------------------------------------------
2) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tisk článku