Vyhlášky
Tisk článku

12 Komunální odpady

V Y H L Á Š K A č. 12
o nakládání s komunálním odpadem.
________________________________________________________________
Obecní zastupitelstvo obce Bernartice se na svém zasedání konaném dne 18.12.1997 usneslo podle §16 zákona ČNR čís.367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších změn a doplňků a na základě ustanovení § 9 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, na této

o b e c n ě z á v a z n é v y h l á š c e :

Čl.1
Závaznost vyhlášky.

Vyhláška stanoví a upravuje systém sběru tříděného a netříděného odpadu, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu na území obce Bernartice včetně místních částí.


Čl.2
Základní pojmy

1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního předpisu.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právnickými předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně a hřbitova.

3) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností : výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelnou nestálost organických peroxidů, schopnost odpadů uvolňovat při styku s vodou nebo vzduchem jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost, radioaktivita.

4) Nakládání s odpady je jejich shromaždování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

5) Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

6) původce odpadu se může odpadu zbavit poze způsobem, který je v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. o odpadech a jinými právními předpisy a v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou. Na kždého, kdo převezme odpady, přecházejí povinnosti původce.
- 2 -

Čl.3
Shromažďování a třídění komunálního odpadu.

1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a dalšími právními předpisy včetně této vyhlášky.

2) Komunální odpad, pokud jej nelze nezávadně likvidovat přímo fyzickou osobou, např. kompostováním, se ukládá pouze na místě určeném k trvalému uložení odpadů, anebo je oprávněnou osobou využíván, upravován nebo jinak zneškodňován.

3) Fyzické osoby jsou proto povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo k zneškodnění podle ustanovení této vyhlášky, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem a zvláštními předpisy.

4) Komunální odpad v obci se třídí na sklo, umělé hmoty, odpad s nebezpečnými vlastnostmi.

5) Vytříděný komunální odpad - sklo, umělé hmoty, se ukládá pouze do sběrných nádob k tomu určených a zřetelně označených /např. barvou, nápisem a pod./, aby nedocházelo ke smísení vytříděného odpadu.

6) Ostatní komunální odpad se ukládá do sběrných nádob - popelnic - o obsahu 110 l tak, aby nádoby bylo možno uzavřít a obsah nevypadával.

7) Vlastník (uživatel, nájemce) objektu, domu nebo bytu, pozemku a pod. je povinnen zabezpečit na své náklady potřebný počet sběrných nádob. Kontejnery na tříděný odpad zajišťuje obec.

8) Není dovoleno
a/odkládat odpady mimo sběrné nádoby, kontejnery nebo mimo místa určená k dočasnému skladování odpadů,
b/ do nádob na tříděný odpad ukládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou vyhrazeny,
c/ ukládat do sběrných nádob zeminu, stavební suť, kamení, cihly, dřevní odpad, větve, listí, trávu, kovový odpad nebo odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (např.žhavý popel a pod.) - 3 -

Čl.4
Svoz odpadů.

1) Komunální odpad uložený ve sběrných nádobách o obsahu 110 l odváží oprávněná osoba, která má k této činnosti souhlas obce, a to na základě smlouvy mezi obcí a touto osobou.

2) Odvoz odpadu z popelnic je prováděn každý týden v období od 1.11. do 30.4. a v období od 1.5. do 31.10. každých čtrnáct dní v určený den.
3) Odvoz tříděného obsahu kontejnerů zajišťuje obecní úřad podle potřeby.
- 3 -

4) Odvoz odpadů nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a pohyb chodců.

Čl.5
Stanoviště sběrných nádob.

1) Sběrné nádoby jsou umísťovány u nemovitostí na místě přístupném pro jejich naplňování i vyprazdňování, případně je vlastník přistavuje v den odvozu na přístupný okraj chodníku či vozovky.

2) Stanoviště kontejnerů určuje obecní úřad.

3) Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby neohrožovaly životní prostředí, nepoškozovaly vzhled obce a neobtěžovaly okolí.

Čl.6
Nakládání s nebezpečnými druhy odpadů získanými odděleným sběrem.

1) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odkládat pouze v recyklačním objektu v m.č. Jestřebice do zvlášť k tomu určených sběrných nádob zajištěných před odcizením a únikem ohrožující životní prostředí, a to v době stanovené rozhodnutím obecní rady za úplatu. Jedná se zejména o :
- oleje nebo tuky,
- barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, včetně nádob s jejich zbytky,
- galvanické články elektrické suché i mokré,
- zářivky, elektrické spotřebiče a jiný elektrotechnický materiál, apod.,
- ostatní odpad s obsahem rtuti,
- zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (ledničky),
- další neuvedené nebezpečné odpady.

2) Tříděný stavební odpad lze odkládat pouze na místech určených ve stavebním povolení a na skládce inertního materiálu v Bernarticích. Na této skládce se dále zejména odkládá :
- zemina, vytěžená jalovina,
- kamenivo, lomový či sbíraný kámen,
- zbytky betonu, cihel, tašek a jiné hrubé či jemné keramiky, stavebních dílců, panelů, železobetonu, sádrové stavební hmoty, jemný stavební odpad, azbestové stav. hmoty apod.
- ostatní nekompostovatelný odpad, smetky z veřejných prostranství a ulic, apod.

3) Odděleným sběrem se sbírají následující druhy odpadů, které se odkládají
a) do kontejnerů na bílé nebo barevné sklo zejm. sklo a zbytky skleněných předmětů, apod.,
b) do kontejnerů na plasty zejm. drobné plastové předměty, plastové lahve a ostatní plasty,
c) v provozovně sběrných surovin papír, oděvy či zbytky hadrů a jiných textilních materiálů, železný materiál, drobné kovové předměty, ostatní kovy, apod.

- 4 -

4) Veškerý organický či kompostovatelný kuchyňský odpad (bioodpad) ukládá jeho původce na svůj kompost, příp. na hnojiště ZD Bernartice (po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem ZD), jako např. nať z rostlin včetně měkkých kořenů, listí, trávu, slámu, seno, ostatní kompostovatelný odpad, apod.

5) Odpad ze septiků a žump se vyváží na čističku odpadních vod v Bernarticích po předchozí dohodě po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem obsluhy čističky.

6) Další nebezpečný stavební odpad, např. směsný stavební odpad s příměsí nebezpečných odpadů, izolační hmoty s obsahem azbestu, apod. se ukládá na zabezpečené skládky (Písek - Vydlaby, Milevsko - Jenišovice), asfalty s příměsí dehtu na zabezpečené skládce v lomu Kožlí provozovaném a.s. Strabag Bohemia.

7) Podle této vyhlášky nelze nakládat s těly uhynulých zvířat, neboť nejsou odpadem ve smyslu zákona. Jejich likvidace se provádí podle zvláštního zákona.1/

Čl.7
Prokazování nakládání s odpadem.

1) Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených, přičemž nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečištění.2/

2) Fyzické osoby jsou povinny hodnověrně prokázat skutečnost, že odpad využily nebo ho samy v souladu s platnými předpisy zneškodnily, nebo nechaly zneškodnit.

3) Na písemnou, nebo ústní výzvu jsou fyzické osoby povinny předložit obecnímu úřadu nebo jím pověřené osobě doklad o technických parametrech techniky užívané k zneškodňování odpadu, osvědčení o nezávadné činnosti zařízení k nezávadnému zneškodňování odpadu, doklad o uložení odpadu na povolené skládce, doložit, že vlastní nebo užívané zařízení k využívání
odpadu vyhovují hygienickým, stavebním a pod. předpisům, umožnit kontrolu na místě a za tímto účelem umožnit kontrolním orgánům obce vstup na kontrolovatelnou nemovitost nebo do kontrolovaného objektu.

4) Rovněž právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna umožnit orgánům obce vstup do objektů nebo na pozemek za účelem kontroly, zda jsou povinnosti stanovené zákonem o odpadech, popřípadě předložit příslušné doklady.

Čl.8
Oprávněné osoby.

1) K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v této oblasti, která požádala obec o souhlas, splňuje obcí stanovené podmínky a příslušný souhlas obce obdržela.
- 5 -

2) Oprávněná osoba je povinna:
a/ podle dohody s obcí zabezpečit, pokud tak nečiní obec svými orgány, rozmístění sběrných nádob - kontejnerů, nádob na tříděný odpad a v dohodnutém termínu provést jejich odvoz,
b/ zabezpečit vyprazdňování sběrných nádob o obsahu 110 l a odvoz odpadu v dohodnutých časových intervalech a termínech tak, aby nedocházelo k poškozování či ohrožování životního prostředí, škodám na majetku a k úrazům,
c/ upozornit vlastníka, jestliže sběrná nádoba obsahuje odpady, které podle ustanovení této vyhlášky do ní nepatří a vyzvat ke sjednání nápravy,
d/ v případě poruchy sběrného vozidla nebo nesjízdnosti vozovky provést náhradní odvoz nejpozději příští den,
e/ neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, k nemuž došlo při výkonu jeho činnosti.

Čl.9
Použití vyhlášky na jiné subjekty.

1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti nebo podnikání vzniká pouze komunální odpad, mohou uzavřít s obcí písemnou dohodu, že budou za sjednanou cenu využívat k likvidaci odpadu systém stanovený touto vyhláškou.


Čl.10
Úhrada
1) Fyzické osoby jsou povinny platit obci úhradu za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu.

2) Výši úhrady stanoví rozhodnutím obecní rada v souladu s cenovými předpisy.

Čl.11
Sankce
1) Za neplnění povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky může obec uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání pokutu do výše 200 000,- Kč, za neplnění povinností vyplývajících ze zákona č.125/1997 Sb., o odpadech pokutu do výše 300 000,- Kč.

2) Fyzické osobě může být za nesplnění povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky uložena pokuta do výše 10 000,-Kč.3/

Čl.12
Závěrečné ustanovení.
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem --------- 1998.

2) Týmž dnem pozbývá účinnosti obecně závazná vyhláška č. 5/1993 o nakládání s domovním odpadem.Zástupce starosty: Starosta:
Fuka Jaromír v.r. Bouška Ladislav v.r.

- 6 -

Vyvěšeno:


1/ zákon č.87/1997 Sb.,o státní veterinární péči, v platném znění
2/ § 3 odst.4 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech
3/ § 39 odst.1, odst.5 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech

Tisk článku