Vyhlášky
Tisk článku

10 o závazných částech uzemního plánu

Vyhláška č.10
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
obce Bernartice


Obecní zastupitelstvo Bernartic dne 13.7.1995 schválilo podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb. , o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb. ) a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru obce Bernartice, schváleného obecním zastupitelstvem dne 13. července 1995 ( dále jen územní plán ).

Článek 2
Rozsah platnosti

Tato vyhláška platí pro řešené území obce Bernartice, které je vyznačeno na grafické části územního plánu.

Část druhá
Závazné regulativy

Článek 3

(1) Funkční a prostorové uspořádání obce Bernartice se rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek.

(2) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umistňovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení neodpovídají, nesmí být na tomto území umístněny nebo povoleny. Funkční a prostorové využití území a ploch je vymezeno ve výkresech č. 2 komplexní urbanistický návrh, č. 3 dopravní řešení a č. 9 regulační zásady.

(3) Území pro nízkopodlažní obytnou zástavbu je určeno pro trvalé bydlení.
Výška zástavby nesmí překročit dvě nadzemní podlaží ( včetně podkroví ). V této části nebudou povolovány rovné nebo pultové střechy. Na stavebních parcelách bude umožněno zřídit přídomní hospodářství.

(4) Území pro vícepodlažní bytovou zástavbu je určeno pro trvalé bydlení. Povolovány budou objekty o maximálně čtyřech nadzemních podlažích včetně obytných podkroví. Nebudou povolovány rovné nebo pultové střechy. Nebude povoleno přídomní hospodářství.

(5) Území pro integrovanou zástavbu zahrnuje jak stávající plochy v centru obce, tak i nově navrhované.
a) výška zástavby v centru obce nesmí překročit tři nadzemní podlaží včetně podkroví. V přízemí bude umožněno zřízení nebytových prostor pro obchod a služby. Nebudou povolovány ploché a pultové střechy.
b) U nově navrhovaných ploch nepřekročí výška zástavby dvě nadzemní podlaží včetně podkroví. V celém přízemí nebo jeho části bude vyžadováno zřízení drobných zařízení obchodu a služeb
(základní vybavenost ). Nebudou povolovány ploché nebo pultové střechy.

(6) Území pro zařízení občanské vybavenosti zahrnuje jak základní tak i vyšší občanskou vybavenost.
a) Výška objektů v centru obce nepřesáhne tři nadzemní podlaží včetně podkroví. Nebudou povolovány ploché nebo pultové střechy.
b) Výška objektů mimo centrum obce nesmí přesahnout jedno nadzemní podlaží ( výška římsy nesmí přesahnout 5m )

(7) Plochy pro sport a rekreaci jsou plochy sportovních areálů celoobecního významu a další formy rekreace.
V navrhovaném autokempu nebude překročen limit 80ti míst pro stany a 15ti míst pro karavany. Na tyto počty bude dimenzováno sociální zařízení.

(8) Plochy pro výrobu, sklady a výrobní služby zahrnují jak stávající plochy v centru obce, tak i nově navrhované.
Pro tyto funkce jsou určeny plochy především mimo centrum obce. Výška objektů mimo centrum obce nesmí přesahnout jedno nadzemní podlaží (výška římsy nesmí přesahnout 5m ). Nebudou povolovány činnosti negativně ovlivňující životní prostředí v sídle.

(9) Plochy pro zemědělskou výrobu navazují na stávající areál Z.D. Bernartice.
Výška objektů mimo centrum obce nesmí přesahnout jedno nadzemní podlaží ( výška římsy nesmí přesahnout 5m ).

(10) Plochy pro technickou vybavenost jsou plochy staveb a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, plynem.

(11) Plochy pro dopravu jsou plochy staveb a zařízení pozemních komunikací a plochy pro odstavování motorových vozidel.
Doprava je regulována přeložkou silnice I/33 a částečnou přeložkou silnice II/105. Všechny nově vznikající stavby a stavby u nichž vzrůstá kapacita budou mít vyřešenu otázku parkování respektive garážování sloužící pouze na vlastním pozemku, na ostatních plochách místních komunikací bude parkování omezeno.

(12) Neurbanizované území. V neurbanizovaném území nesmí být umistňovány a povolovány novostavby s výjimkou pozemních komunikací a liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků. Toto území se dělí podle funkčních kritérií na zemědělskou půdu, plochy veřejné zeleně na nelesních pozemcích, vodní plochy a toky a ostatní pozemky mimo zastavěné území sídla.

Článek 4
Uspořádání a limity technického vybavení


(1) Rozsah ploch pro stavby a zařízení technického vybavení je zakreslen ve výkresu č. 4 vodohospodářské řešení, č. 5 kanalizace, č. 6 zásobování elektrickou energií, č. 7 zásobování teplem schváleného územního plánu.

Článek 5
Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability

(1) Navrhovaný místní systém ekologické stability vychází z dříve zpracovaného nadregionálního systému ekologické stability.

(2) Na pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability a pozemcích chráněných prvků je zakázáno umisťovat a povolovat stavby pro bydlení a rekreaci, pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, stavby pro skladování a skládky odpadů. Vyjímečně při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny mohou být na dotčených plochách umisťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území a meliorační stavby, zemědělské půdy, dále se připouští opravy a stavební úpravy stávajících objektů a úpravy vodních toků.

(3) Na plochách vymezených ve výkresu č. 2 schváleného územního plánu pro územní systém ekologické stability a pro chráněné významné krajinné prvky se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené: pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžit nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko - stabilizační funkci těchto ploch.

Článek 6

Ostatní limity využití území a další omezení

(1) Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem:
a) čistírny odpadních vod
b) hřbitova
c) zemědělského areálu
d) silnic
e) rozvodů el. energie
f) plynovodů
g) památkové zóny

Část třetí
Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Článek 7

(1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresu č. 2, schváleného územního plánu a v seznamu veřejně prospěčných staveb v rámci územního plánu.


(2) Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze této vyhlášky.

Článek 8

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 9

Dokumentace územního plánu sídelního útvaru obce Bernartice je uložena na Obecním úřadu v Bernarticích.

Článek 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení 13.7.1995

V Bernarticích dne 13. července 1995

starosta zástupce starosty

Tisk článku