Vyhlášky
Tisk článku

1-2004 zrušující vyhl za úhradu MŠ

Obecně závazná vyhláška č.1/2004,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4.


Zastupitelstvo obce Bernartice se na svém zasedání dne 25.11.2004, usnesením č. 15 usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4, kterou se stanoví povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

Čl.2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005.


Zeman Jan Souhrada Pavel
místostarosta starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Tisk článku