Vyhlášky
Tisk článku

1-2003 osvobození od daně z nemovitostí.

Obecně závazná vyhláška Obce Bernartice
č. 1/2003

Zastupitelstvo obce Bernartice vydává , v souladu s §17a zákona 338/1992Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 576/2002 Sb., a § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek I
Obecná ustanovení

Tato vyhláška stanovuje osvobození od daně z nemovitostí.

Článek II
Osvobození

1) Od daně z nemovitostí jsou osvobozeny tyto nemovitosti vymezené v §11 odst.1 písm.a) a nemovitosti vymezené v § 11 odst.1 písm.d) nacházející se na území obce Bernartice a jeho částí:

k.ú.Bernartice
číslo popisné stavební parcela ulice
__________________________________________________________________________
1 -1 Písecká
2 -2/1, -2/2 Písecká
81 -95, -94/2 Týnská
82 -96, Týnská
83 -97 Týnská
110 -130, -129/3 Písecká
114 -131, -132/2 Písecká
132 -134 Písecká
139 -133/1, -133/2 Písecká

k.ú.Srlín
číslo popisné stavební parcela část obce
__________________________________________________________________________
19 -51/1 Srlín
20 -52 Srlín
21 -53/4, -53/1 Srlín
22 -55 Srlín
25 -56/1, -108 Srlín
26 -59 Srlín
číslo popisné stavební parcela část obce
________________________________________________________________________
51 -11 Srlín
52 -110 Srlín
63 -68 Srlín
eč.09 -111 Srlín


2) Osvobození je úplné.
3) Osvobození se stanoví na dobu 5ti let, a to na roky 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007.

Článek III.
Účinnost.

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


V Bernarticích dne 13.3.2003.Zeman Jan Bouška Ladislav
místostarosta obce starosta obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) obytný dům
2) stavby pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu pro podnikatelskou činnost

Tisk článku