Vyhlášky
Vyhláška o ochraně životního prostředí a čistotě v obci Bernartice
Řád veřejného pohřebiště Bernartice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2022.


Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
Obecně závazná vyhláška č. 3-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2-2020 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 1-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Vnitřní směrnice 1/2018 pro půjčky z FRB
Vyhláška o ochraně ŽP a čistotě v obci
Obecně závazná vyhláška č.2/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.


Vyhláška o závazných částech UPD
21 o místním poplatku za provoz systému shromažď
20 odpad
2-2006 vyhlaška odpady
17 o čistotě veřej prostranství
16 daně
14 o místním poplatku za VHP
12 Komunální odpady
10 o závazných částech uzemního plánu
1-2007o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění vyhlášky č. 2/2006
1-2005 společný školský obvod
1-2004 zrušující vyhl za úhradu MŠ
1-2003 osvobození od daně z nemovitostí.