O obci
Tisk článku

Současnost městyse

SOUČASNOST

Obec Bernartice byla Rozhodnutím č. 23 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 10. září 2014, podle § 3 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanovena MĚSTYSEM, a to dnem 10. září 2014. - podepsán předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček v.r.
-----------------------------------------------

Obec Bernartice byla v krajském kole Jihočeského kraje vyhlášena Vesnicí roku 2002.

V desetiletí rehabilitací, rekonstrukcí a budování byl dokončen a modernizován areál školy, uskutečněna úplná plynofikace Bernartic a telefonizace obce i všech místních částí, zabezpečeno zásobování obce pitnou vodou, rekonstruován průtah silnice I/29 a značná část chodníků, podstatně se zvýšila péče o památkově významné objekty (kostel sv. Martina, kostelík sv. Rozálie, kaple sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, fara, kapličky v místních částech), byl zřízen stavební úřad, pokračovalo se ve výstavbě nových bytů a v úpravách veřejných prostranství. Budova bývalých jeslí se rekonstrukcí změnila v zdravotní středisko, s pomocí obce byla zřízena lékárna. Přikročilo se k nápravě chyb ve vlastnických vztazích, došlo k přeměně tzv. jednotného zemědělského družstva v družstvo vlastníků, k rozvoji obchodních a řemeslných živností. Část občanů a rodáků, protiprávně a nemorálním způsobem postižených v uplynulých čtyřiceti letech, byla rehabilitována, mnoho z nich se však nápravy křivd nedožilo. Obec odhalila pamětní desky legionářům z první světové války a popravenému starostovi obce Františku Švecovi. Generálmajorovi Rudolfu Krzákovi bylo uděleno čestné občanství Bernartic.

Bernartice slaví 750 let

U příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o obci se koná již od května v domě Dr. Vlasty Kálalové – Di Lottiové výstava Bernartice ve světle historie. V těchto prostorách to je již šestá výstava: bezprostředně jí předcházely Venkov na přelomu století a Osobnosti Bernarticka. Tato výstava však na rozdíl od nich není monotematická, ale zachycuje uzlové body historie Bernartic a jejich okolí od roku 1251, z něhož je první písemná zmínka o obci v pokračování latinské Kosmovy kroniky.

Výstava není systematickým průřezem dějinami Bernarticka. Daleko spíše ji lze označit jako zlomky z historie. Návštěvníci zde mohou spatřit některé velmi zajímavé exponáty, jako například rychtářské právo z konce 17. století nebo staré svazky školní kroniky. Značnou pozornost věnovali autoři výstavy pohnutým osudům obce během nacistické okupace a na samém konci války. Prostor dostaly i významné osobnosti z řad rodáků a občanů Bernarticka – starosta František Švec, lékařka Vlasta Kálalová – Di Lottiová, děkan ze sousedních Bojenic František Sláma, učitel František Hodík, učitel a králikář Jan Kálal a další. Exponáty zapůjčili občané, sběratelé, Milevské muzeum a Prácheňské muzeum v Písku.
Expozice je až do konce roku 2001 přístupná v otvíracích hodinách místní knihovny (pondělí 12.30 – 16.30, středa 8 – 11, 12.30 – 16, pátek 13 – 16 hodin.
Jiří Kálal

Bernarticko má reprezentativní publikaci

U příležitosti svého 750. výročí vydala obec knihu o své historii. Autor František Mikolášek, bernartický rodák, se zdejšími dějinami zabývá již řadu let. Na sto padesáti stránkách seznamuje čtenáře s historií své obce a jejího okolí. Činí tak nejen prostřednictvím svého autorského textu, ale nechává promlouvat především jiné. Ze stránek knihy vyvstávají před čtenářem lidé, jejichž osudy a názory činí dějiny bližšími, srozumitelnějšími a zajímavějšími. A tak čteme výpověď delikventa vyslýchaného na mučidlech na konci 16. století, dopisy bernartických jezuitů, pověst o vzniku kaple svaté Rozálie, zaznamenanou v roce 1828, vyprávění místního lékaře o počátcích motorismu (rok 1913) nebo dopis, který napsala spoluobčanům před svojí smrtí Vlasta Kálalová – Di Lottiová.

Důležitou složku knihy tvoří obrazový materiál, ať už dobová vyobrazení, reprodukce starých map a dokumentů, nebo současné pohledy na Bernartice objektivem fotoaparátu nebo prostřednictvím malířova štětce. Vše je s textem dobře sladěno. Nejen Bernartice, ale celý region tak v knize dostávají důstojného reprezentanta.
Publikace s prostým názvem Bernartice vyšla v nákladu 2 000 výtisků. K dostání je v bernartické knihovně a v informačním centru společnosti Milevský kraj v Milevsku.
Jiří Kálal

Tisk článku