Městys Bernartice

O obci
Tisk článku

Historie městyse

Jak asi dostaly Bernartice své jméno

Jak dostaly Bernartice své jméno, nelze jednoznačně určit.
Názor, že zakladatelem městečka byl Vítkovec Bernart z Bernartic, první historicky známý majitel bernartického zboží, patrně neodpovídá skutečnosti. Tento Bernart se poprvé připomíná až v roce 1293. O Bernarticích je však první historická zmínka už z roku 1251, přičemž osada tu s veškerou pravděpodobností stála už mnohem dříve. Její jméno pochází asi od jiného Bernarta. Že osada skutečně existovala už dříve, lze odvodit i z jiného dokumentu, i když nikoliv s jistotou. V roce 1218 potvrdil král Přemysl Otakar I. hranice Bojenic, když předtím královský podkomoří obejel hranice vesnice a dal je vyznačit hraničními znameními. Byly to parně i hranice mezi Bojenicemi a Bernarticemi. 
Historie obceProtože většina místních jmen s koncovkou –ice je odvozena z osobních jmen, byly Bernartice jistě původně vsí lidí Bernartových. Kterého Bernarta?
Místní jméno Bernartice se v českých zemích vyskytuje sedmkrát. První historicky známá zmínka je o Bernarticích, které leží asi deset kilometrů jihovýchodně od románského hradu Přimda na Tachovsku a pochází z roku 1158. Je tedy téměř o sto let starší než první známá zmínka o Bernarticích v jižních Čechách. Zakladatel Milevského kláštera Jiří – o jehož existenci a životě je víc dohadů než písemných zápisů – měl původně svůj majetek také poblíž Přimdy. Nedaleko tohoto hradu leží i obec Borovany, o níž se psalo už v roce 1115. Osady Bernartice a Borovany z okolí Přimdy mohly být v kolonizačním vztahu s osadami stejného jména v jižních Čechách. Protože západočeské teritorium Jiřího z Milevska bylo zřejmě kolonizováno dříve než zalesněné okolí Milevska, mohlo by se usuzovat, že kolonizátoři, kteří přišli s Jiřím nebo za Jiřím z Milevska, přinesli do jižních Čech i jména nově vzniklým osadám. Bernartice poblíž Milevska mohly tedy být pojmenovány po zakladateli nebo majiteli Bernartic u Přimdy, jímž byl pravděpodobně kastelán (tehdy velitel hradu) na Přimdě.
Kolonizátoři od Přimdy mohli založit novou osadu, mohli však také přejmenovat osadu, která tu již stála a jmenovala se Pozřetín. V roce 1215 potvrdil Přemysl Otakar I. Milevskému klášteru držení vesnic Pozřetín, Kdešice (Zběšičky) a Bilina. O vsi Pozřetín se již další písemné zmínky nevyskytují. Mohla právě tak velmi brzy zaniknout nebo být přejmenována. První možnost se jeví jako méně pravděpodobná, protože – podle pořadí vesnic vyjmenovaných v královském výnosu – byl Pozřetín patrně největší ze tří uvedených vesnic.
Skutečný původ místního jména jihočeských Bernartic nebude už asi nikdy vyjasněn. Právě tak jako přesnější doba jejich vzniku.

Proč je to návrší posvátné?
Návrší jihovýchodně od bernartického náměstí mezi Bechyňskou ulicí a Jalovým potokem nese krásný a v kraji ojedinělý název Na Posvátném.
Proč? Odkdy?
Dvě základní otázky. Při úvahách a pátrání po odpovědích se vyskytne mnoho otázek dalších. Bývá to tak vždy, když chybí písemné prameny, když převažují dohady.
Slovníky prozrazují, že posvátný znamená zasvěcený, určený, sloužící náboženským úkonům. Ale také uctívaný, požívající úctu.
Přídavné jméno patří k jménu podstatnému. Ke kterému asi patří slovo posvátný? Posvátný vrch? Posvátný háj? Šlo o kopec uctívaný, o háj zasvěcený?
Vyprávělo se, že návrší bylo kdysi pokryto lesem, pohanským hájem. S příchodem křesťanství byl háj zrušen a jako symbol vítězství nových myšlenek nad uctíváním bohů dali prý Metodějovi žáci, či žáci těchto žáků, postavit u vstupu do háje kamenné kříže. Také se vyprávělo, že před první světovou válkou byl na návrší vyorán prastarý klíč, snad poslední památka na křesťanskou svatyni, která tu prý kdysi stála. Dvě ústní podání, ale ta mají vždy blíže k pověstem než k historické pravdě. Ostatně: kříže jsou patrně mnohem mladší a o klíči se už dávno nic neví. Pokusme se ústní podání neodmítnout a hledat jeho kořeny.
Archeologické nálezy nás posunou hluboko do pravěku. V sedmdesátých letech 20. století objevil na návrší archeolog Břicháček zlomky nádob. Střepy patrně pocházejí z pohárů se široce nálevkovitě rozšířeným hrdlem ze starší fáze pozdní doby kamenné, z doby před pěti a půl až šesti tisíci lety. Před první světovou válkou tu byl vyorán kamenný sekeromlat asi z mladší doby kamenné, z doby ještě o několik set let vzdálenější dnešku. Tyto nálezy mohou být považovány za doklad trvalejšího osídlení, snad i za stopy nejstarší bernartické osady. Další doklady osídlení tohoto návrší pocházejí až z mladší doby bronzové, z doby asi před třemi tisíci lety a patří ke kultuře knovízké. Archeolog Beneš tu v roce 1975 prozkoumal úzkou jámu se stojícími nádobkami a bíle malovanou mazanicí, patrně pozůstatek kultovního objektu, snad stopu po pohanském háji. Naděje, že se na návrší ještě objeví větší množství archeologicky významných předmětů, není příliš velká. Generace zemědělců tu důkladně zpracovávaly půdu, v době tzv. socializace vesnice i hlubokou orbou.
Dalších dva a půl tisíce let obecně chudých na informace nás v hledání souvislostí přenesou do doby, kterou se snažil vylíčit historik a etnograf Zíbrt podle Homiliáře Opatovického, vydaného v roce 1863. Ocitneme se až ve století dvanáctém, v přechodném období mezi starým řádem a nově zaváděným křesťanstvím. V čase kolonizace této části jižních Čech, kdy sem odněkud přišli lidé a řekli si, že právě v této pahorkovité a většinou lesem zarostlé krajině chtějí žít, pracovat, rodit děti a nalézat místo svého posledního odpočinku. Nemohou až tam být kořeny ústního podání?
Ve Světozoru Zíbrt 28. června 1889 píše: „Starý zvyk pohřbívati na polích, na křižovatkách, v hájích trvá přese všechny výčitky duchovních a přese všechnu snahu, aby věřící na společném, křesťanském hřbitově byli pochováni, i ve století XII., a s ním zároveň se udržují pohanské slavnosti pohřební.” A dále připomíná, že z doby pohanské nevymizela z paměti lidu úcta k některým přírodním jevům. Dokladem jsou poznámky kronikáře Kosmy, že ještě za jeho doby byly po venkově pohanským způsobem ctěny studánky, ohně, háje a stromy, ba i kameny. Že vesnický lid se uctivě klaní jmenovaným přírodním jevům, že také obětuje horám a pahrbkům (Kosmas, děkan Pražské kapituly, žil v druhé polovině jedenáctého a v první čtvrtině dvanáctého století).
Při pátrání, zda se název bernartického návrší (nebo podobný) vyskytuje někdy v místních jménech a od které doby, zjistíme, že kdysi na Pelhřimovsku, v rynárecké farnosti, bývala malá ves zvaná Posvátný. První písemná zmínka o ní pochází už z roku 1203 a existovala asi ještě dříve, možná už v době Kosmově, v době, kdy se na Bernarticku objevili první kolonizátoři.
Označení terénních tvarů, míst, lesů, polních tratí bývají někdy neobvyklá, téměř poetická. Jako by pocházela od romantizujících vzdělanců 19. století, či dokonce už z doby rudolfinské. Z té je znám název Posvátnice, část osady Svatoňovice, patřící k místní obci Karlovice u Turnova, či tentýž název části Pelhřimova, který snad patřil významnému kopci Křemešník, pozdějšímu poutnímu místu.
A konečně je tu ještě jedno možné vysvětlení, které by ovšem naše úvahy posunulo až do sedmnáctého a osmnáctého století, kdy Bernartice patřily pražské svatoklimentské jezuitské koleji. Polské slovo, odpovídající českému slovu „posvátný” v názvech osad, polí, luk, jezer a hájů, označovalo majetek kostelní, církevní, řádový. Nemohlo by tedy označení polí Na Posvátném, patřících jezuitskému panství, být obdobou označení Na Panských?
Mnoho otázek, mnoho podnětů pro upřesnění a k dalšímu studiu.
V májovém podvečeru pětačtyřicátého roku, v němž se už celý svět radoval z ukončení války v Evropě, tekla na Posvátném krev posledních obětí hrozné války. Poslední okamžiky svého života tam prožili muži spěchající na pomoc svým rodinám, svým spoluobčanům. Název Posvátný tu po staletích dostal nový význam: těšící se úcty. (Mikolášek František, úryvek z knihy Bernartice).

Z historie středověku a období následujícího

Konec 12., začátek 13. stol.
Bernartice patří zchudlé větvi Vítkovců.
Na faru dosazují kněze milevští premonstráti. 
Zřejmě stavební hutí Milevského kláštera byl postaven románský kostel sv. Martina.
Historie obce
1251
Z tohoto roku pochází první dochovaná písemná zmínka o Bernarticích.

1293
Připomíná se majitel Bernartic Bernart a jeho manželka Dobroněha z Kamberka.

první polovina 14. stol.
Gotická přestavba kostela.

1348
Karel IV. ukládá, aby lidé z Bernartic kupovali sůl výhradně v Písku.

polovina 14. stol.
Majitelem Bernartic je Bušek.

1355
Bernartický farář Mikuláš se stává desátým opatem Milevského kláštera. Právo pontifikálií obdržel pro sebe od papeže Innocence VI. v r. 1359, kdy byl znovu potvrzen jako opat. Zemřel v r. 1365.

po r. 1365
Jako majitel Bernartic se uvádí Dobeš.

1369
Papežské desátky bernartické farnosti činí 25 gr. (Bechyně 15 gr., Sepekov 24 gr., Rataje 6 gr., milevské opatství 14 kop).

asi 1380
Dobeš prodává Bernartice a usazuje se na zboží drahovském. Jeho syn Buzek se ještě v r. 1410 píše „z Bernartic” a vyznává Husovo učení. Jeho jméno je uvedeno na třetím protestním listu poslaném do Kostnice.
Bernartice kupuje Kunrát z Chvojna. Jeho manželka se jmenuje Jitka. 

Historie obce
1395 – 1407
V čase zvýšeného zájmu o duchovní život uděleno nižší svěcení třem mužům z Bernartic, dvěma ze Zběšic a jednomu ze Srlína. Martin Vítkův z Bernartic byl vysvěcen na kněze.

1399
Kunrát (Conrad von Buhartiz) prodává plat na půl lánu v Srlíně. Originál prodejní smlouvy, psaný latinsky na pergamenu, se zachoval.
Bernartické zboží přebírají po Kunrátovi jeho synové Jan a Buzek. Připomínají se ještě v r. 1418.


začátek 15. stol.
Patrně počátkem století se narodil Jan z Bernartic řečený Řezník (též Jan Malohradecký), táborský služebník a vyjednávač, hejtman v Lomnici nad Lužnicí a ve Vodňanech, čelný představitel táborské obce.
Další majitelkou Bernartic se údajně stává Markéta z Čestic.

1419
Od poloviny dubna se scházejí stoupenci přijímání pod obojí na hoře, kterou nazvali Tábor (podle historiků na Burkováku u Nemějic). Na svátek sv. Maří Magdalény 22. července tu údajně bylo podáno více než 40 tisíc svátostí oltářních.

1421
Z Tábora vyhnaní pikarti (adamité) se shromáždili v bernartických lesích. I tam byli pronásledováni, prý pochytáni a upáleni.

1422
Táborští bojovníci dobyli a zpustošili milevský klášter. Bernartický farář Hroch se uchýlil do bezpečí zvíkovského hradu.
Jindřich z Bernartic, nespokojený s vývojem na Táboře a zklamaný z nenaplněných slibů a snů, se pokorně vrací do Bernartic. Rychtář Jan, dále Jakub Neužil a Pavlík z Bernartic, Toman z Borovan a Ondřej Vích z Bieliny se za něho zaručují.

30. a 40. Léta
Majitelem Bernartic (tvrze, poloviny městečka, dvora, borovanského dvora ad.) je Mikuláš Krchlebec, zvíkovský purkrabí. V r. 1434 nečekaným manévrem na bojišti u Lipan se spolupodílí na porážce sirotčích vojsk. Žije ještě v r. 1451.
Druhá polovina městečka patří Podolcům z Podolí, kteří občas spolupracují s bratrstvem lapků.

polovina 15. stol.
Dědičky po Krchlebcovi (vdova Machna, dcery Kateřina a Dorota) prodaly zděděný majetek Rynartovi od Dubu, který do r. 1455 byl majitelem Dobronic. Historie obce

1450
Když Jan z Lažan a na Bechyni vypověděl nepřátelství moravskému pánovi Janu Zajímači z Kunštátu, byl na straně přátel bechyňského pána i Martin z Bernartic.

1477
Rynart prodává bernartický majetek Burjanovi Bechyňovi z Lažan, který v té době už není pánem na Bechyni, ale patří mu zboží podolské a ratajské. Znovu se tak městečko spojuje. Bechyňové se stávají majiteli Bernartic na příštích 127 let. V erbu mají na stříbrném štítě tři červené kapry. Menší náhrobní kámen s erbem Bechyňů je v bernartickém kostele. Burjanovou manželkou byla Eva z Čestic.
Po Burjanovi přebírá bernartické zboží vladyka Jiřík Bechyně z Lažan a na Bernarticích. S manželkou Kateřinou z Kalenic mají jménem známé syny Jana a Adama a dcery Evu, Ludmilu, Markétu a Elišku (Alžbětu).

1553
Jiříkovi synové se dělí o majetek. Starší Jan dostává tvrz, polovinu městečka, pivovar a dvůr v Bernarticích, Rataje a další menší majetek, Adamovi patří druhá polovina městečka, Borovany, Rakov, polovina Podolí a přívoz na Podolsku. Záduší kostela, bernartický šenk a lázně spravují bratři společně, rychtáři se po roce střídají z obou částí městečka.
Janova manželka Anna Chrtovna ze Rtína brzy ovdověla a stala se poručnicí svých dětí Jiříka ml., Petra a Kateřiny.

1570
Adam se po Janově smrti snaží obohatit na úkor Anny a jejích dětí. Je proto odsouzen k náhradě způsobené škody. Věnuje se pak svému borovanskému majetku. V osmdesátých letech se rodiny usmiřují.

konec 70. let 16. stol.
Jiřík ml. se oženil s Veruškou Čabelickou ze Soutic a spolu s Petrem spravuje bernartický majetek.
Vlivem Verušky se kdysi přísně katolický rod Bechyňů z Lažan začíná postupně přiklánět k vyznání českobratrskému. Obdobná situace nastává i na bechyňském panství Petra Voka z Rožmberka.

1594
Jiřík ml. prodává tu část zboží, na niž má právo, mladšímu bratru Petrovi.
Petr prodává ves Rataje Kryštofu Hozlaurovi z Hozlau, aby měl peníze na zaplacení dluhů po předčasně zemřelém Jiříkovi ml.

1602
Po Petrově smrti připadlo bernartické zboží jeho synovci Burjanovi, synovi Jiříka ml.

1604
Burjan prodává ve veřejné dražbě zděděný majetek měšťance Starého Města pražského Anně Puchfelderové roz. Zellingerové z Hemersdorfu.

1606
Puchfelderová prodává bernartický majetek koleji Tovaryšstva Ježíšova u sv. Klimenta v Praze. Bernartice zůstávají v majetku jezuitského řádu na 167 let.

1618
Po nařízení direktorů opouštějí jezuité Čechy. Odcházejí i z Bernartic.

1620
Po bělohorské bitvě se jezuité vracejí. Po jejich návratu tu krátce působí vynikající jezuité Habatius a Chanovský.
V městečku zůstává ze 40 usedlostí jen 6 usedlostí s potahy a 11 chalupníků. Ostatní stavení jsou vypálena, zničena, opuštěna.

1621
Svatoklimentská kolej přikupuje od rytíře Bohuslava Ostromiřského z Rokytníku Kolišov.

1623
Kolej přikupuje od Ondřeje Bechyně z Lažan borovanské zboží. Celé městečko se tak znovu dostává pod jednu správu.

1624
Adam Lipovský z Lipovic a na Dražíči prodává jezuitskému řádu Bojenice.

20. až 40. léta 17. stol.
Časté drancování, durchcuky, ložírování a vypalování žoldnéřskými jednotkami vedly ke zpustošení kraje. Pole zůstávala ladem a postupně zarůstala. Šířily se nemoci. Mnoho lidí zahynulo.
Listiny potvrzující práva městečka, uložené v obecní truhlici, byly zničeny, uložené peníze ukradeny.

polovina 17. stol.
Podle soupisu poddaných podle víry žilo na celém bernartickém statku (městečko, dvůr, mlýn a ovčín, Borovany, dvůr a mlýn, Bojenice s dvorem, Podolí s dvorem, Podolsko s mlýnem, Rakov) jen 316 osob kromě duchovních.
Na území statku je 18 gruntů, 10 chalupníků a 20 domkářů povinných berněmi a robotou, bez hospodářů je 33 gruntů, 11 chalup a 5 domků většinou vydrancovaných, vypálených, zbořených a na spadnutí.
Martin Heršovský je první jménem známý bernartický učitel.

1660
Po vypuknutí moru v Praze se několik jezuitů přestěhovalo z koleje do Bernartic. Zůstávají tu až do vybudování rezidence v Opařanech.

1669
Jezuitská kolej přikupuje statek opařanský s podbořským (Opařany, Podboří, Držkrajov, část Přeštěnic, Skrýchov a část Zálší) od jezuitské koleje jindřichohradecké a spojuje jej se statkem bernartickým.
V Opařanech si jezuité stavějí novou rezidenci.

1672
Podle zpovědních seznamů má bernartická farnost 800 duší.
Při velkém požáru městečka shořela i fara. Nová je postavena ještě ze dřeva.
Farář Adam Jiří Novoveský dává na náměstí postavit sochu sv. Josefa, jednu z prvních v českých zemích.

1676
U bernartické části spojeného jezuitského statku je 5 dvorů (po bělohorské bitvě přibyl kolišovský) a tři ovčíny (přibyly borovanský a kolišovský). Pivovar vaří pro 6 hospod (v městečku, Bojenicích, Borovanech, Kolišově, Podolí a na Podolsku) 100 čtyřvěderních sudů piva.
Na statku je celkem 8 koní, 4 voli, 69 krav, 42 jalovic a 779 ovcí. Rolí je 17 lánů (60 strychů na lán), 8 lánů je stále ještě zarostlých (pozn.: 1 strych = 0,2877 ha).

1680
Celý kraj zasáhla velká morová epidemie. Při cestě do Borovan je založen morový hřbitov.

1682
Na morovém hřbitově byla postavena kaple ke cti sv. Rozálie, patronky proti moru.

Po epidemii a opouštění gruntů, které nestačily uživit rodiny, čítá farnost jen 667 duší.

1691
Jezuitský řád přikupuje k bernartickému statku statek dobronický (Dobronice, Staré Sedlo, Srlín, Zběšice).

1692
Z tohoto roku pochází odznak práva rychtářského.

1700
Podle zpovědních seznamů má farnost 1158 duší. O 10 let později jich bude mít 1397.


1712
Poprvé se uvádí vedle 1471 věřících i 7 nekajícníků.
Pivovar v městečku vystavil 569 sudů piva.

1717
Zahájena barokní přestavba kostela do půdorysné podoby kříže.

1719
Kaple sv. Rozálie přestavěna v kostelík.

1720
Císař Karel VI. uděluje městečku tržní privilegium.

1725

Farnost vykazuje již 1678 duší.

1726
Vystavěna kaple sv. Floriána na náměstí.

1733
Při velkém požáru vyhořela fara, zámek, pivovar a dvůr. Pivovar už nebyl obnoven, ale nahrazen novým pivovarem v Srlíně.

1738
Nová fara byla vystavěna již z kamene.

1741 – 1743
Císařská armáda, bavorské a francouzské jednotky bezohledně vyžadovaly dodávky obilí, sena, slámy, stavebního dřeva. Vyžadovaly i vozy s potahy a pracovníky na různé práce.

1748
Při misiích kázal v Bernarticích i P. Antonín Koniáš S. J.
Bernartické jezuitské panství mělo 209 usedlostí, z toho 3 malé domkáře, 1 domkáře, 85 chalupníků, 23 hospodářů, 93 sedláků a 4 velké sedláky. Hospodařilo na 5874 str. polí, 1273 str. pastvin, mělo ještě 483 str. lad, 486 str. lesa a sváželo ročně 1479 dvojspřežních vozů sena a otavy.

polovina 18. stol.
V městečku kromě zemědělců žijí ještě rodiny více než 40 řemeslníků a 5 panských zaměstnanců.
Vystavěna kaplička sv. Jana Nepomuckého.

1758
Vyhořelo 6 velkých a 14 menších usedlostí.

1759
U souseda Bohuslava vypukl oheň. Shořelo 12 chalup a panská hospoda. Škoda odhadnuta na 2565 zl.

1768
Za městečkem se zakládá nový hřbitov.

1770
Obnoveno bernartické privilegium solního obchodu.

1770 – 1772
Katastrofální neúroda. Lidé umírají hlady. Na morovém hřbitově bylo údajně pohřbeno více než 700 obětí hladu a nemocí.

1771
Bernarticemi projíždí cestou z Písku do Tábora císař Josef II., aby se přesvědčil o bídě poddaných.

1773
Zrušen jezuitský řád. Bernartický statek připadá nově zřízenému Studijnímu fondu. Odhadnut byl na 465251 zl. 40 kr.

1775
Poddaným se daří hůře než za jezuitské vrchnosti. Stěžují si zejména na výši robot.

1776
Převezena kašna z dobronického hradu.

1777
Při tzv. raabizaci jsou panské dvory rozděleny a budovy rozprodány zájemcům. Při dělení pozemků se bere ohled na nemajetné a početnější rodiny i na nové usedlíky. Domkářům je přiděleno něco půdy, aby se zmírnila jejich bída.

1786
Nařízeno uzavření kostelíka sv. Rozálie.

1795
Vyhořelo 25 stavení, 19 stodol, fara, věž a škola. Při požáru se rozlily tři zvony, jeden s údajným letopočtem 1186. Vzniklé škody odhadnuty na 17550 zl.

1796
Císař František II. uděluje městečku druhou tržní výsadu.

1802
Bernartice mají 93 domů povinných robotou. Za výkupné z ní mají zaplatit 1360 zl. 85 kr. Ještě v r. 1847 budou mít nedoplatek 223 zl. 34 kr.

1805
Městečko a okolní vsi doslova vyjedli francouzští vojáci. O rok později tu znovu budou tábořit bavorské a francouzské jednotky.

1825
Bývalé spojené jezuitské panství kupuje ve veřejné dražbě Quidobaldina kněžna z Paarů pro svého syna Karla.

1832
Povoluje se znovuotevření kostelíka sv. Rozálie.

1837
Ve 110 bernartických domcích žije 826 obyvatel.

Započata stavba silnice z Tábora do Písku.

1848
Farnost má 3998 duší.

1851
Staví se kostel ve Veselíčku. Od bernartické farnosti tam přifařeny Bílina, Branice, Křižanov a Stehlovice.
Fara vykazuje, že v Bernarticích žije 914 obyvatel.
Zahájena stavba silnice z Bechyně do Milevska.
Počátek vystěhovalecké vlny do Ameriky. Prvního vrcholu dosahuje v r. 1870, druhého o 10 let později. Dotýká se přibližně čtyřiceti bernartických rodin.

1858
Otevřena druhá školní třída.
Zahájena stavba silnice do Týna nad Vltavou.

1860
V městečku žije 975 obyvatel ve 139 domech.
Do Bernartic se přistěhoval František Josef Křížek a zakládá tu výrobu kuřáckých potřeb.

1865
Otevírá se třetí školní třída.

1866
Bernarticemi prochází několik tisíc pruských vojáků.

1873
Do školy je přihlášeno 638 dětí, z toho do 1. třídy 260 žáků, do 2. třídy 213 žáků, do 3. třídy 165 žáků.

Bernartickým farářem se stává P. Augustin Forst. V r. 1892 mu bude jako prvnímu obyvateli městečka uděleno čestné občanství obce.

1874
Do kostela pořízeny nové varhany za 1100 zl.

1875
Při velkém požáru vyhořelo 27 stavení i s úrodou. Škoda odhadnuta na 75000 zl.
Valy bývalé tvrze rozkopány, kámen rozebrán na stavbu domů a stodol.
Otevírá se čtvrtá školní třída.

1878
O Štědrém večeru poprvé osvětleny ulice několika petrolejovými lampami.
Škola má více než 700 žáků.
Založen Hospodářský spolek. 
Historie obce
1879
Povoleno otevření páté třídy. Odškolují se Borovany, o dva roky dříve i Rakov.

1881
Poprvé se vyučuje v nové školní budově (v dnešní radnici).

1883
Zřízena četnická stanice.

1885
Vysvěcen nový obraz sv. Martina (kopie obrazu Jana Škréty).

1886
Ustaven Hasičský sbor.

1888
Založena Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl. Ihned rozvíjí bohatou kulturní činnost.

1889
Zahájena stavba mostu u mlýna.
Po zahájení železniční dopravy na trati Tábor-Ražice zavedena třikrát denně doprava osob ke stanici Veselíčko-Branice.

1891
Zřízen zdravotní obvod. Prvním obvodním lékařem však již v r. 1875 jmenovalo hejtmanství felčara Jakuba Švelba.

1896
Zahajuje činnost Spořitelní a záložní spolek (Kam- pelička), první peněžní ústav v městečku.
Zřízena okresní stravovna.

1897
Zahajuje činnost Obchodní grémium, když Společenstvo smíšených živností bylo ustaveno již v r. 1828.
Vzniká odborová organizace špičkářských dělníků.

1899
Umírá P. Josef Hejna, bernartický farář a regionální historik. Ve farnosti působil jako kaplan už v r. 1866, později ještě třikrát jako administrátor.

1901
Před budovou školy zřízen parčík.

1902
Na poště se otevírá telegrafní stanice.
Akad. malíř Josef Fuka maluje pro divadlo oponu s obrazem Libuše věštící slávu Prahy.
Otevírá se měšťanská škola. Nová budova pro ni se dostaví o 2 roky později.

1911
Při měšťanské škole se zřizuje hospodářský kurz. V r. 1923 se změní v Hospodářskou lidovou školu.
Dívkám se povoluje navštěvovat měšťanskou školu.

1913
Kolišov a Ráb se oddělují od bernartické obce.
Založena tělocvičná jednota Sokol.
Do Bernartic zavedena elektřina z Vaňkovy elektrárny v Dobronicích.
Dělnické stavební družstvo začíná stavět domky v nynější Bechyňské ulici.

Z historie první světové války a období meziválečného

1914
Začíná první světová válka a potrvá do 28. října 1918. Do rakousko-uherské armády postupně povoláno na 70 bernartických mužů, z nichž 31 padlo na různých frontách. Za osvobození vlasti bojovalo 17 legionářů.

1919
Prvním poválečným starostou obce byl zvolen František Švec.Funkci vykonával až do r. 1942, kdy byl za odbojovou činnost nacisty popraven. Mimořádně se zasloužil o rozvoj obce, škol a Sokola.
starosta František Švec
1920
Otevřením Spolkového domu (sokolovny) se vytvořily podmínky pro další rozvoj kulturní, tělovýchovné a spolkové činnosti.

1921
Při sčítání lidu, domů a bytů bylo v Bernarticích 181 domů (z toho 15 jednopatrových), 226 bytů, 224 rodin a 1093 obyvatel. Katolíků bylo 95,5 %, židovského vyznání 24 osob, u Církve československé 10 a bez vyznání 15 osob

1922
Pravidelné promítání zahajuje sokolský biograf. První filmy se občas promítaly už r. 1919.
Dokončena stavba chudobince. Bylo v něm ubytováno 7 rodin a 3 jednotlivci.

1923
Ve stanu na tržišti zahajuje činnost Metodistická církev. Vstupuje do ní 127 osob.

1926
Zahájena autobusová doprava na trati Bernartice- -Písek-Blatná, o dva roky později z nádraží Veselíčko-Branice přes Bernartice do Týna nad Vltavou a v r. 1929 do Milevska.

1927
Postavena Husova kaple, modlitebna Metodistické církve.

1928
Staví se silnice do Zběšic.

1930
Otevřena nová budova obecné školy na místě tzv. Staré pošty, kterou patrně dali postavit jezuité jako své sídlo.
Stará budova školy přestavěna na radnici.
Při sčítání lidu, domů a bytů žilo v městečku 1045 obyvatel, z toho 502 mužů a 543 žen. Bylo tu 214 domů a 273 bytů.

1931
Zahajuje činnost loutkové divadlo.

1933
Postaven pomník obětem první světové války. 
pomník 1.sv.v.
1936
Provádí se rozsáhlá meliorace pozemků. 
Historie obceZ historie druhé světové války a období poválečného

1938
Při dvou mobilizacích nastupovali záložní vojáci ke svým vojenským útvarům obětavě a s nadšením.
Při obraně českého pohraničí proti německým nacionalistickým bojůvkám padl četnický strážmistr Josef Brčák, bernartický rodák.

1939
Okupace českých zemí nacistickým Německem potrvá až do května r. 1945.
Tři důstojníci z Bernartic (Jan Doubek, Rudolf Hrubec a Rudolf Krzák) odcházejí za hranice, aby bojovali za osvobození vlasti.
Začíná druhá světová válka.
Uzavření českých vysokých škol okupanty postihuje 4 bernartické vysokoškoláky a do r. 1945 ještě další absolventy středních škol.

1942
Do Bernartic postupně přicházejí členové čs. paraskupiny INTRANSITIVE (Václav Kindl, Bohuslav Grabovský a Vojtěch Lukaštík). Za pomoc, kterou jim obyvatelé poskytli, bylo 23 občanů popraveno, 5 posláno do koncentračních táborů. Městečku hrozil osud Lidic. Z klatovské věznice gestapa se vrátilo 16 občanů.
Celkem 16 bernartických obyvatel židovského původu bylo posláno do koncentračního tábora. V r. 1945 se z nich vrátila jediná žena.

Události roku 1942 je popsány i zde: http://www.valka.cz/clanek_11833.html 

1945
Konec druhé světové války.
V obci se tvoří Revoluční národní výbor.
V květnové revoluci bylo zabito 14 osob z Bernartic, 2 osoby z nejbližšího okolí a na Posvátném vrchu padlo 14 vojáků z revolučního vojenského oddílu. Další 4 osoby zemřely a 6 osob bylo zraněno. Nezjištěný počet mrtvých a raněných německých vojáků odvezly s sebou ustupující jednotky.
V boji padl také předseda Revolučního národního výboru František Hodík. O jeho životě napsala Ilona Borská román Osud jednoho Čecha (v novém vydání Troufalý autor osud).
V městečku a v nejbližším okolí bylo v prvních mírových dnech pohřbeno nejméně 30 německých vojáků a běženců a také dva udavači, kteří neunesli tíhu své zrady v r . 1942.
Do městečka přijela Rudá armáda. Tři z jejích příslušníků jsou pohřbeni na bernartickém hřbitově.
Během války bylo nuceně nasazeno na práce v Německu a v některých Němci okupovaných zemích 55 mladých lidí (z toho 12 dívek). Dva chlapci se nevrátili.
Bilance válečných ztrát je velmi smutná. Z Bernartic zahynulo na popravištích v koncentračních táborech a v boji o městečko 62 občanů, 6 % z tehdejšího počtu obyvatel.

1945 – 1946
Do osvobozeného pohraničí se z městečka přestěhovalo asi 125 osob, do jiných míst 102 osoby. 
Historie obce
1946
Do Bernartic převezeny urny s popelem vlastenců popravených v r. 1942 v Klatovech.
Na rodném domě škpt. Rudolfa Hrubce, který v r. 1944 zahynul v Itálii při plnění bojového úkolu, odhalena pamětní deska. Rudolf Hrubec připravoval v čs. zahraniční armádě vojáky-parašutisty na úkoly v okupované vlasti.

po r. 1948
Život Bernartic a okolí se podstatně změnil. Městečko bylo postupně obohaceno o mateřskou školu s jeslemi, obřadní síň na radnici, pomník obětem druhé světové války a památník na Posvátném vrchu, o několik desítek nových domů a bytů, požární zbrojnici, sportovní hřiště, o komunikační propojení Bechyňské ulice s ulicí Týnskou, čtyři rybníčky a o první část vodovodní a kanalizační větve s čističkou odpadních vod. Byl rozšířen školní areál a zvelebeno náměstí.
Politický vývoj v zemi neblahým způsobem ovlivnil život na Bernarticku po stránce politické i ekonomické, ekologické i morální, v mezilidských vztazích i v dodržování lidských a vlastnických práv.
Živnostensko-zemědělský charakter městečka se zcela změnil. Výroba kuřáckých potřeb, která po devadesát let živila mnoho rodin, byla zrušena. Zanikla i většina živnostenských provozoven. Pracovní příležitosti v místě se prudce snížily. Zemědělci byli zčásti přesvědčováním, zčásti nátlakem nuceni vstoupit do tzv. jednotného zemědělského družstva a vnést do něj své pozemky, živý i mrtvý inventář. Mnoha obyvatelům a rodákům přinesla tato doba různá příkoří, ve vykonstruovaných procesech i ztrátu osobní svobody a vysoké peněžité tresty. Veřejný život i práce školy byly zcela ovlivněny inplantovanou ideologií, náboženský život byl utlumen.

1970
Obci Bernartice uděleno státní vyznamenání ZA STATEČNOST.

1971
Zemřela MUDr. Vlasta Kálalová-DiLottiová, lékařka, která založila a po několik let vedla nemocnici v Bagdádu, propagátorka své vlasti a vysoké úrovně lékařské fakulty Univerzity Karlovy, osvětová pracovnice. Byla jí udělena Medaile J. E. Purkyně a posmrtně v r. 1991 i Řád T. G. Masaryka. Její životní osudy oživila spisovatelka Ilona Borská v románě-svědectví Doktorka z domu Trubačů.

1972
Americký astronaut E. A. Cernan, jehož předkové pocházeli z Bernarticka, přistál na Měsíci.

 

Tisk článku

Dnes je: 23.02.2019

Svátek slaví: Svatopluk

aktuality

Oznámení o uzavření sběrného dvora 21. a 23. 2.

Oznamujeme občanům, že z důvodu NEMOCI bude sběrný dvůr v Bernarticích ve čtvrtek 21. 2. a v sobotu 23. 2. 2019  UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení.


8. BERNARTICKÁ HELIGONKA 23. 2. 2019 - pozvánka

Městys Bernartice a Heligónkářská liga srdečně zvou všechny příznivce heligónek a milovníky hezké české písničky na již 8. ročník „BERNARTICKÉ HELIGÓNKY“. Tato akce se bude konat v bernartické sokolovně v sobotu 23. února 2019 od 14:00 hodin. Pro všechny účastníky bude připravena divácká soutěž a také proběhne slosování všech vstupenek o pěkné hudební ceny. Během hudební přehlídky zahraje k tanci a poslechu Toulavá kapela Josefa Janouška. Přijďte se odreagovat, zazpívat a zatančit. Na shledání v Bernarticích se těší všichni pořadatelé. Informace a případné rezervace na č. 774100594.


Nový Územní plán městyse Výzva k podávání podnětů

Městys Bernartice zadal zpracování nového územního plánu městyse Bernartice a všech místních částí. Žádáme všechny občany, kteří mají, či chtějí podat nějaký podnět ke zpracování nového územního plánu, aby jej doručili na radnici v co nejkratší době. Děkujeme všem za podané návrhy k uspořádání nového územního plánu městyse.


14. obecní ples 9. 3. 2019 - pozvánka

Městys Bernartice srdečně zve na 14. obecní ples, který se bude konat v sobotu 9. 3. 2019 od 20,00 hodin v sokolovně v Bernarticích. Hudba RM Band, bohatá tombola, předtančení.


Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - výzva na podávání žádostí 2019

Zastupitelstvo městyse Bernartice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Žádoti o půjčky podávejte do 8. března 2019.


Povánoční koncert skupiny Fantom v kostele v Bernarticích

Povánoční koncert skupiny Fantom v kostele v BernarticíchPovánočním koncertem, v sobotu 5. ledna 2019, v kostele sv. Martina v Bernarticích zakončila své vánoční turné koncertů skupina Fantom se svými hosty Ninou Fialovou, Nelou Duchačovou a sborem Mil Roses. V kostele všechny učinkující a návštěvníky přivítal Pius Zdeněk Vágner a poté koncert zahájil sbor Mil Roses. Zaplněný kostel si na závěr, jako i loni, vyžádal potleskem přídavek. Pár fotek je v odkaze: http://www.rajce.net/a15779340


Zpívání v kostele

Zpívání v kostele23. prosince 2018 se konalo v kostele sv. Martina tradiční Vánoční zpívání. Žáci Základní školy současní i bývalí, pod vedení učitelky Milady Jirouškové opět zaplnili prostory našeho kostela do posledního místečka. Fotky jsou ve fotoalbu. Sestřih koncertu který nám poskytl pan Krekule je možné shlédnout zde: http://youtu.be/yrPPC-1loR4


Silvestrovský pochod kolem Bernartic a ohňostroj 2018

Silvestrovský pochod kolem Bernartic a ohňostroj 201831. 12. 2018 se konal již XX. ročník Silvestrovského pochodu kolem Bernartic, tentokráte za poměrně teplého počasí. Cílem pochodu byla místní část Srlín. Zhruba 3 stovky pochodníků se vydalo, po přivítání starostou Pavlem Souhradou a paní Veverkovou, od restaurace Na kopečku, společně s několika čtyřnohými kamarády směrem na Zběšice, kde bylo malé zastavení na návsi. Odtud pak směrem k rybníku Loviště a po lukách do Srlína k bývalému "zámku", kde na všechny čekalo občerstvení v podobě čaje, grogu a vánočky. Pochodníci obdrželi pamětní list za absolvování XX. ročníku pochodu. V Srlíně na všechny čekal připravený autobus, který po několika turnusech dopravil účastníky zpět do Bernartic. Tady pro všechny hrála od 16 hodin hudba pana Cézy a občerstvení zde zajistil Jindřich Čeněk ze Srlína. Již tradiční odpolední ohňostroj přilákal na náměstí do Bernartic mnohem více spoluobčanů, než bylo na pochodu. Celá horní polovina náměstí se zaplnila. Po půl šesté, když starosta zhasl veřejné osvětlení se náměstí rozzářilo pod vystřelovanými petardami. Ohňostroj byl zakončen potleskem příhlížejících. Fotky z pochodu jsou k nahlédnutí zde: http://www.rajce.net/a15779290


Předvánoční setkání se seniory 2018

Předvánoční setkání se seniory 2018Ve čtvrtek podvečer se v sokolovně konalo každoroční předvánoční setkání se seniory. Na začátku setkání se krátce přítomným představil nový ředitel základní školy pan Ing. Mgr Jan Cendelín. Poté vystoupily děti naší základní školy s nacvičenými koledami a krátkou scénkou pod vedením Petry Brčákové. Všichni příchozí dostali občerstvení a k poslechu i tanci zahrála hudba pana Kodada z Bechyně. Pár fotek k nahlédnutí zde: http://www.rajce.net/a15726960


Česko zpívá koledy v Bernarticích u Pekařství Malá

Česko zpívá koledy v Bernarticích u Pekařství MaláI Bernartice se letos podruhé zapojily do akce "Česko zpívá koledy". Do seznamu míst, kde se zpívaly koledy, přihlásila Bernartice paní Malá, která celou akci zorganizovala a zajistila, včetně občerstvení. Zazpívat si předem nahlášené koledy přišlo cca 50 spoluobčanů, na které čekalo občerstvení v podobě punče či čaje s vánočkou. Za doprovodu kytary si příchozí s chutí zazpívali. Pár fotek z akce je zde:https://www.rajce.net/a15724705


Mikulášská pro děti v sokolovně

V sobotu 8. prosince se v sokolovně v Bernarticích konala Mikulášská besídka pro děti. Více jak padesát dětí se vyskotačilo při různých soutěžích, které pro ně připravil jeden čert, kterému se podařilo utéci z Hravého pekla. Všichni však s napětím čekali, zda se ve vchodových dveřích neobjeví, byť se spožděním, Mikuláš. A dočkali se. Přišel i s andělem. Za básničku pak obdrželi malý dárek. Fotky z celé akce jsou k dispozici zde, případně na radnici.https://www.rajce.net/a15719518Mikulášská pro děti v sokolovně


Mikuláš chodil po Srlíně

Mikuláš chodil po SrlíněVe středu 5. prosince 2018 chodil Mikuláš se svojí družinou také po Srlíně. Navštívil naše nejmladší a nejstarší a podaroval je sladkými drobnostmi. Fotky z obchůzky jsou v odkaze: https://www.rajce.net/a15719495


Rozsvícení Vánočního stromu na náměstí v Bernarticích

V neděli 2. prosince 2018 se konalo na náměstí v Bernarticích slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Letošní rozsvícení se konalo za velmi nepříjemného deštivého počasí. Na úvod zaspívaly děti základní školy Vánoční koledy, poté došlo na přednášení básniček či říkadel od jednotlivých dětí, za něž byly odměněny Vánočním kalendářem. Pro všechny příchozí byl rozléván punč či čaj dle přání a k zakousnutí vánočka. Fotky z vystoupení dětí jsou v odkaze zde. http://www.rajce.net/a15709667Rozsvícení Vánočního stromu na náměstí v Bernarticích


Rozsvěcení Vánočního stromku v Srlíně

V sobotu 1. prosince 2018 se v Srlíně slavnostně rozsvítil Vánoční stromek na návsi. Na začátku vystoupili žáci Základní školy Bernartice s nacvičenými koledami. Pár fotek je ve fotoalbu zdeRozsvěcení Vánočního stromku v Srlíně.


Ustavující jednání zastupitelstva městyse Bernartice

V úterý 30. 10. 2018 se konalo ustavující jednání „nově zvoleného“ zastupitelstva městyse Bernartice. V těchto komunálních volbách byly sestaveny 4 kandidátní listiny a o přízeň voličů se ucházelo celkem 60 kandidátů do 15-ti členného zastupitelstva. Zvoleno bylo týž 15 zastupitelů, kteří byli zvoleni již v minulém volebním období. Při volbě starosty, místostarosty, členů rady a členů a předsedů komisí byli zvoleni stejní zastupitelé, kteří tyto funkce zastávali v minulém období. Je to velice zvláštní situace, která, nevím, jestli kdy tady byla a jestli se kdy bude opakovat. 

Vedení městyse:

Pavel Souhrada – starosta

Jaromír Fuka – místostarosta

JUDr. Vladimír Souhrada, Ing. Václav Tupý, Zdeněk Čeněk – radní

Jiří Kotrba, František Malý, Jaroslava Sušerová, Miloslav Kolář, Aleš Kroupa, Josef Hrádek, Ing. Stanislav Kunt, Pavla Čížková, Zdeňka Fuková, Ing. Jana Trávníčková – členové zastupitelstva

Kontrolní výbor: Pavla Čížková, Miloslav Kolář, Jiří Pinc

Finanční výbor: Zdeňka Fuková, Ing. Stanislav Kunt, Marie Tintěrová

2014 Ustavující jednání zastupitelstva městyse Bernartice a 2018 Ustavující jednání zastupitelstva městyse Bernartice


Rozšíření veřejného osvětlení v Srlíně

Pět nových svítidel jsme osadili v části naší vesničky Srlín. K výměně stávající lampy a prodloužení stávajícího osvětlení došlo v souběhu s přeložením stávajícího vzdušného vedení nízkého napětí do země. Celkové náklady byly 150 000,- Kč. Opravu provedla firma ELTA s.r.o. Rozšíření veřejného osvětlení v SrlíněRozšíření veřejného osvětlení v SrlíněRozšíření veřejného osvětlení v SrlíněRozšíření veřejného osvětlení v Srlíně


Nově opravené společné hroby na hřbitově

Za pomoci dotace Ministerstva obrany jsme nově opravili společně hroby padlých bernartických občanů na konci války 8. května roku 1945. Výše dotace 338 000,- Kč, celkové náklady 449 225,- Kč, finanční podíl městyse Bernartice 111 225,- Kč. Opravu provedla v měsíci září křenovická firma Garantkámen, s.r.o. Nově opravené společné hroby na hřbitověNově opravené společné hroby na hřbitově


Vítání nových občánků na radnici

Vítání nových občánků na radniciV pátek odpoledne 16.11,2018 přivítal starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada celkem 14 občánků. Přivítáno bylo 10 dětí z Bernartic, 2 z Křenovic a po jednom z Borovan a ze Zběšiček. Fotky z vítáni jsou k dispozici v odkaze zde: http://www.rajce.net/a15674464


Zběšická lípa ke 100. výročí založení Československa

Zběšická lípa ke 100. výročí založení ČeskoslovenskaV sobotu 27. 10. 2018 ve 14,18 hodin se ve Zběšicích u místní bývalé kovárny sešly desítky místních občanů či občanů se zběšickými kořeny, aby zde vedle bývalé kovárny zasadili na památku 100. výročí založení Československa "Zběšickou lípu". I přes nepřízeň počasí se zde sešli spoluobčané téměř z každé chalupy a společně, od nejmenších po nejstarší, lípu zasadili. Místní na tuto slávu přichystali bohaté občerstvení. Ke kořenům této pamětní lípy byla uložena schránka s pamětními listinami a dokumenty o sázení pro další generace. Pohled na sázení je ve fotogalerii v odkaze zde.


Beseda ke 100. výročí založení republiky

Beseda ke 100. výročí založení republikyV pátek 26. 10. 2018 se na bernartické radnici konala od 18,00 hodin beseda ke 100. výročí založení Československé republiky. Hostem byl ředitel Prácheňského muzea v Písku pan Phdr. Jiřím Prášek, který velice poutavě vyprávěl o dění v Písku a okolí. V průběhu večera, proloženého hudebními vystoupeními Markéty Chroustové a Kristýny Zítkové, se účastníci seznámili se jmény padlých spoluobčanů z jednotlivých místních částí, patřících dneska k Bernarticím, čteny byly úryvky z kronik z let 1918. Pohled na besedující ve fotografii je ve fotoalbu zde.


Téměř dokončená oprava školy

Téměř dokončená oprava školyStavební firma KOČÍ provedla v letních měsících druhou etapu opravy fasády a dvorní části školy. Opravena je fasáda v levé dvorní části a v nové části směrem k radnici, nový povrch dostalo celé nádvoří. Drobné nedodělky budou odstraněny do konce října. Celá tato část nás bude stát 3 200 000,- Kč, vše platíme z rozpočtu městyse. Náhled je ve fotoalbu zde.


Oprava chodeb a sociálního zázemí v mateřské škole

Oprava chodeb a sociálního zázemí v mateřské školeV letním období se rekonstruovalo i v naší mateřské škole. Stavební firma STAVEKO-SERVIS z Tábora provedla rekonstrukci sociálního zařízení v objektu MŠ včetně provedení nových dlažeb na chodbách v přízemí a prvním patře. Rekonstrukce stála 659 546,- Kč. Nahlédnout do MŠ je možné ve fotogalerii zde.


Požehnání nového auta pro SDH Bernartice

Požehnání nového auta pro SDH BernarticeV sobotu odpoledne, 29.9.2018, se konala malá slavnost v Bernarticích před hasičskou zbrojnicí. Pius Zdeněk Vágner zde požehnal novému autu bernartických hasičů. Přítomné přivítal starosta SDH Bernartice pan Václsav Písecký, starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada seznámil s historií a žádostma o nové auto, které bylo získáno za podpory Jihočeského kraje. Poté Pius Zdeněk Vágner autu požehnal a popřál aby sloužilo co nejdéle a k výjezdům bylo potřeba co nejméně. Po požehnání byly oceněni medailemi ke 100. výročí založení republiky zasloužilí členové sboru. Následovalo volné posezení s občerstvením. Fotky z odpoledne jsou k nahlédnutí zde. https://www.rajce.net/a15553455


Udělení čestného občanství Pavlu Novotnému

Udělení čestného občanství Pavlu NovotnémuZastupitelstvo městyse Bernartice na svém zasedání 25. září 2018 schválilo a udělilo předsedovi Zemědělského družstva Bernartice Pavlu Novotnému, za dlouholetou spolupráci s městysem Bernartice "ČESTNÉ OBČANSTVÍ". Foto ve fotogalerii zde.


SDH Srlín a Svatkovice - Rákov v Trocnově

SDH Srlín a Svatkovice - Rákov v TrocnověSbory dobrovolných hasičů Srlína a Svatkovice - Rákov měly své zastoupení v Trocnově dne 22. 9. 2018, na Trocnovských slavnostech, kde se konalo setkání praporů ke 100. výročí založení České republiky. Více z akce ve fotkách.http://www.rajce.net/a15541940


5. ročník bernartického cyklokrosu

5. ročník bernartického cyklokrosuV neděli 23. 9. 2018 se i přes nepřízeň počasí konal v Bernarticích pod Posvátným 5. ročník cyklokrosu. Dopoledne patřilo dětem, hlavní závod odstartoval zhruba v půl třetí odpoledne. Výsledky nejsledovanějších kategorií, elite mužů, žen, juniorů a juniorek ovládli cyklokrosaři stáje ČEZ Cyklo Team Tábor. Muži + absolutní pořadí: 1. Martin Hunal (ČEZ CT Tábor), 2. Josef Jelínek (Mitas Trek), 3. Tomáš Bakus (ČEZ CT Tábor). Ženy: 1. Kamila Janů (ČEZ CT Tábor), 2. Tereza Vaníčková (Ivar CS Author Team), 3. Celestýna Součková (ČEZ CT Tábor). Junioři: 1. Matyáš Fiala, 2. Karel Camrda, 3. Jiří Koktavý (všichni ČEZ CT Tábor). Juniorky: 1. Klára Šafaříková (ČEZ CT Tábor), 2. Barbora Macháčková (GS cyklo team Jistebnice), 3. Michaela Hazová (Kola Bakus). Kadeti: 1. Adam Kubík (Cycling Academy Tábor), 2. Jan Frühauf, 3. Radim Teršl (oba Cykloksport-Pitstop.cz). Kadetky: 1. Nikola Navrkalová (Kooperativa Jablonec nad Nisou), 2. Anna Dostálová (LykoClub Prachatice), 3. Anna Mundlová (Cyclosport PitStop). Postřehy ze závodního prostředí ve fotkách jsou v odkaze: http://www.rajce.net/a15542043


První školní den v ZŠ Bernartice 3.9.2018

První školní den v ZŠ Bernartice 3.9.2018Jako každé zahájení nového školního roku i letos přišel přivítat prvňáky do základní školy starosta městyse Pavel Souhrada s místostarostou Jaromírem Fukou a zastupitelem Zdeňkem Čeňkem. Na uvítanou prvňákům předali malou sladkost. Poté společně se ředitelem navštívili ještě ty nejstarší v deváté třídě. Slavnostní zahájení školního roku pak proběhlo na nově opraveném nádvoří před vstupem do školy. Nový pan ředitel, Ing. Mgr. Jan Cendelín, všechny přivítal, představil nové vyučující na škole a popřál všem hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Pár fotek je k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Slavnostní vyhlášení výsledků Vesnice roku 2018 - za Jihočeský kraj

Slavnostní vyhlášení výsledků Vesnice roku 2018V pátek 10. 8. 2018 se ve Svatém Janu nad Malší konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v programu obnovy venkova. Bernartice získaly titul "Jihočeská knihovna roku 2018" a diplom za moderní knihovnické a informační služby, ocenení si převzala knihovnice Jaroslava Sušerová, a dále Cenu hejtmanky Jihočeského kola, za realizaci projektu "Hravé peklo". Tuto cenu převzal Aleš Kroupa. Zlatou stuhu v Jihočeském kraji, za vítězství v krajském kole soutěže, získal Svatý Jan nad Malší. Druhá skončila obec Čejetice a třetí obec Popelín. Fotky ze slavnostního vyhlášení si můžete prohlédnout ve fotoalbu zde.


Noční soutěž SDH v Bojenicích 2018

V sobotu 21. července 2018 se konal další ročník noční soutěže v požárním sportu "O putovní pohár předsedy ZD Bernartice" v Bojenicích. Večer začal od 20,00 hodiny pod stanem TepNoční soutěž SDH v Bojenicích 2018lický drak, ve 21.45 hod nástup soutěžních družstev a ve 21,55 odstartoval ohňostroj. Pak začala samotná soutěž družstev. Přihlásilo se pět družstev žen a deset družstev mužů - soutěžících, a dále dvě družstva mimo soutěž. Hasiči z Mokřic, kteří přijeli po odsoutěžení z Milevska a veteráni ze Svatkovic. V ženách zvítězilo - obhájilo družstvo z Oltyně, před Křenovicemi a Podolím I, Přeborovem a Mirovicemi(NP).  Z mužských družstev byli první muži z Jestřebic (odvezli si putovní pohár natrvalo), před Mirovicemi a Píseckou Smolčí. Následovala družstva Záboří, Chřešťovice, Přeborov, Zběšičky, Bernartice, Bojenice(NP) a Cígler(NP). Oceněna byla i družstva, která se nejvíce přiblížila času 40 s. ale i s nejhorším časem. Fotky z celé akce jsou k dispozioci zde.


Bojenice 800 let

Bojenice 800 letV sobotu 14. 7. 2018 oslavili v Bojenicích 800 let od první zmínky o obci. S oslavami bylo spojeno setkání rodáků a přátel a křest nové publikace (knihy) o Bojenicích. Od 15 hodin se konala v kapličce mše svatá, kterou sloužil Pius Zdeněk Vágner. Poté starosta Bernartic Pavel Souhrada, kam Bojenice dnes patří, společně s nejstarší obyvatelkou Bojenic paní Annou Kotrbovou odhalili pamětní desku obětem 1. světové války. Deska je umístěna na boční stěně kapličky. K tomuto výročí byla vydána publikace (kniha) "Bojenice", jejíž autorkou je Andrea Hrádková. Kniha byla v bojenickém altánu pokřtěna a poté autorka zájemcům knihu podepsala. Celé odpoledne hrála všem k poslechu kapela Akord z Votic. Fotky z odpoledne jsou ve fotoalbu zde.


Předávání vysvědčení 9. třídě na radnici

Pátek 29. června 2018 byl pro naše deváťáky posledním v naší škole. Pro vysvědčení si ale došli do obřadní síně na radnici. Fotky z předávání jsou ve fotoalbu zde.Předávání vysvědčení 9. třídě na radnici


Srlín 120 let SDH, 800 let obce, 20. ročník memoriálu Ladislava Boušky

Srlín 120 let SDH, 800 let obec, 20. ročník memoriálu Ladislava BouškyV sobotu 30. 6. 2018 se od pravého poledne konala po Srlíně malá slavnost. Dobrovolní hasiči slavili 120. výročí od svého založení spojené s 20. ročníkem hasičské soutěže O srlínský pohár - memoriál Ladislava Boušky a doba 800 let od první zmínky o obci. Slavnost začala průvodem z návsi od hasičské zbrojnice k pomníku padlých v I. světové válce vedle budovy bývalé školy. Zde byl položen věnec a kytice a po krátkém proslovu se všichni za hudebního doprovodu přesunuli na louku ke Smutné, kde pokračovalo odpoledne přivítáním hostů, rodáků soutěžících hasičských družstev, předáním ocenění a konečně hasičskou soutěží. Celým odpolednem provázel B-Quintet. Fotky z celé akce jsou ve fotoalbu zde.


19. ročník memoriálu Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu

19. ročník memoriálu Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu19. ročník memoriálu Škpt. parašutisty Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu se v sokolovně v Bernarticích konal 10. 6. 2018. Výsledky jsou v příloze, něco fotek ve fotoalbu zde.


Rakov 120 let SDH a setkání rodáků

Rakov 120 let SDH a setkání rodákůSobota odpoledne, dne  2. 6. 2018, byla pro dobrovolné hasiče v Rakově slavnostní. Připomenuli si 120 let od svého založení.Slavnost byla spojena se setkáním rodáků a přátel Rakova. Program zahájil starosta Bernartic Pavel Souhrada, přivítal přítomné, připomněl něco málo z historie Rakova a předal slovo nastoupeným, nejen místním, dobrovolným hasičům. Hasiči při tomto výročí ocenili několik svých bratrů a sester za jejich činnost a léta strávená ve sboru. Poté byla na místní kapli slavnostně odhalena pamětní deska padlým vojákům v první světové válce. Celé odpolednem zpříjemňovala zábavu kapela B-Quintet. Také byla prodávána kniha o Rakovu. Fotky z odpoledne jsou k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Bernartický sekáč 2018

Bernartický sekáč 2018V sobotu 19. 5. 2018 se pod vrchem Posvátným uskutečnil sedmý ročník soutěže v sečení kosou Bernartický sekáč, společná akce městyse Bernartice a ZD Bernartice. Sekáčů se sešlo 27, z toho dvě ženy, nejmladšímu účastníkovi bylo osmnáct, nejstaršímu osmdesát jedna a oba byli z Bernartic. Vítězství obhájil i přes časové znevýhodnění pro obhájce titulu, Miroslav Šobr ze Strakonic. Síly poměřily i tři starostové, místní Pavel Souhrada, starosta z Veselíčka Jiří Lešek a ratajský Roman Šafránek. Jasně nejlepší byl ten nejstarší-  Jiří Lešek. Soutěžícím přálo krásné počasí. Poděkování patří všem za skvěle připravenou akci. Fotky z celé akce si můžete prohlédnout zde.


Pohled z věže kostela podruhé.

Pohled z věže kostela podruhé.Podívat se po okolí Bernartic z lešení kolem věže kostela, než byla dokončena oprava fasády věže, se můžete ve fotoalbu. Tentokráte při olistěných stromech. Ve fotoalbu zde.


Prvomájový jarmark v Bernarticích

Prvomájový jarmark v BernarticíchStalo se jjiž pravidlem, že prvního máje se v Bernarticích na náměstí koná "Prvomájový" jarmark. Ani letos tomu nebylo jinak. A letos vyšlo i ideální počasí. Na radnici byla opět také výstava s prodejem bylin. fotky jsou k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Průvod na Posvátný

Průvod na PosvátnýV úterý 8. května uctili bernartičtí památku obětí z konce války. Poklonit se přišli pamětníci, místní lidé i politici. Průvod se vydal od radnice na hřbitov a k památníku na Posvátném, kde starosta Pavel Souhrada s místními hasiči položil věnec. Poté i paní poslankyně Radka Maxová a další hosté položili kytice. Po skončení byla pro všechny připravena ukázka historické vojenské techniky a občerstvení. Fotky z průvodu jsou k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Silvestrovský pochod kolem Bernartic 2017

Silvestrovský pochod kolem Bernartic 2017Silvestrovský pochod kolem Bernartic měl zahájení po půl druhé odpoledne. Na náměstí se sešlo 240 - 250 pochodníků. Všechny přivítala paní Ludmila Veverková a oficiélně prozradila, že letošní, již 19. ročník má cíl v Rastorech, tedy v sousední místní části Podolí. Za docela teplého odpoledne všichni vyrazili Týnskou ulicí směrem Bojenice. První z několika zastávek s povídáním byla hned na konci Bernartic, další pak v Bojenicích, kde pan Kroupa nechal nahlédnout do hasičské zbrojnice, a pak nad Bojenicemi, kde pan starosta Pavel Souhrada popovídal o samotě s názvem Ovčín. V cíli v Rastorech čekalo na všechny občerstvení v podobě vánočky a čaje s rumem či bez (pro děti). K Rastorům pohovořila u kapličky paní Milada Jiroušková. Ke zpáteční cestě do Bernartic většina využila přistaveného autobusu (točil se třikrát). Od 16. hodiny hrál u garáže za radnicí pan Céza, občerstvení zde zajistil pan Čeněk za Srlína. Na půl šestou, kdy byl nahlášen ohňostroj, se prostory v horní části náměstí zaplnily dalšími desítkami lidí z celého okolí. Fotky z pochodu si můžete prohlédnout ve fotoalbu zde.


Mikulášská pro děti v sokolovně

Mikulášská pro děti v sokolovněMikuláš naděloval dětem v Bernarticích už v neděli 3. prosince. Zastupitelé městyse uspořádali zábavné odpoledne s mikulášskou nadílkou v místní sokolovně od 14 hodin. Po skončení děti a rodiče pokračovali ve svátečním programu na náměstí, kde se od 16,30 hodin konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Nadílky v sokolovně se zúčastnilo téměř 80 dětí se svými rodiči a prarodiči. Kromě balíčku s dobrotami od Mikuláše děti dostaly od sponzorů akce také různé upomínkové předměty a krásné balónky.  Ze soutěží si potom děti přinášely další bombóny.  Firma Danihel věnovala pro první tři vítěze soutěže v „židličkované“ hodnotné ceny. Pořadatelé děkují všem, kteří podpořili tuto vydařenou akci sponzorskými dary nebo peněžitými obnosy. Děkujeme firmě Danihel Týn nad Vltavou, ZD Nemějice, ZD Bernartice, městysi Bernartice, Pekařství Malých Bernartice, Miroslavu Stropnickému z Borovan a Aničce a Michalovi Suchanovým z restaurace Sokolovna.    J. Sušerová.  Fotky z celé akce jsou ve fotoalbu zde.


Vítání dětí na radnici v Bernarticích

Vítání dětí na radnici v BernarticíchV pátek v 16 hodin se konalo na bernartické radnici slavnostní vítání nových občánků. Starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada přivítal na radnici osm dětí z Bernartic, jedno z Borovan a dvě z Olešné. Jmenovitě z Bernartic Martin Vácha, Nikol Haškovcová, Vladimíra Panošová, Matěj Trojáček, Rozálie Stará, Alfred Valenta, Antonín Klíma a Karin Haškovcová, z Borovan Marie Hajíčková a z Olešné Antonie Hallová a Leontýna Brožová. Za obec Olešnou se připojila s gratulací starostka obce paní Miloslava Brožková. Fotky z vítání jsou k mání na radnici nabo v odkaze zde: http://www.rajce.net/a14681506


Otevření nové stáje OMD v Jestřebicích

Otevření nové stáje OMD v JestřebicíchV pátek 10. listopadu byla slavnostně otevřena nová moderní stáj pro 300 kusů skotu. ZD ji vybudovalo na místě starých objektů. Slavnostní otevření zahájil předseda družstva Pavel Novotný, který postupně předal slovo svým hostům: náměstkovi ministra zemědělství Jiřímu Šírovi, Jihočeskému poslanci Janu Zahradníkovi, generálnímu řediteli firmy Farmtec Bohumilu Beladovi, starostovi městyse Pavlu Souhradovi a nakonec faráři Piu Zdeňkovi Vágnerovi, který novému objektu požehnal. Stáj postavila firma Kočí z Písku a S.O.K. Třebíč, ve spolupráci s firmou Farmtec z Jistebnice. Pár fotek z otevření je v odkaze: http://www.rajce.net/a14681488


První školní den v Bernarticích

První školní den v BernarticíchPondělí 4. září byl letos prvním školním dnem pro 22 prvňáčků. Po prvním zvonění je přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Dana Růžičková, ředitelka školy Mgr. Ilona Hrychová a zástupci městyse Bernartice - starosta Pavel Souhrada, místostarosta Jaromír Fuka a radní Zdeněk Čeněk. Na přivítanou do školních lavic předal starosta všem prvňákům malou sladkou pozornost. Po návštěvě první třídy ještě starosta navštívil třídu devátou. Fotky z pondělka naleznete v odkaze, případně jsou k dispozici na radnici. Odkaz na fotoalbum


Bernfest 2017

Bernfest 2017Od pátku 4. 8. podvečer do soboty, respektive neděle krátce po půlnoci, se nesla Bernarticemi festivalová hudba. Na pódiu vedle sokolovny se vystřídalo mnoho hudebníků a před nimi mnoho posluchačů. Každý si vybral, co se mu líbilo, všichni návštěvníci si přišli na své, využita byla i možnost stanování přímo v areélu. Pořadatelé odhadli návštěvu kolem pěti set lidí. Asi vyvrcholením celé akce bylo vystoupení Ivana Mládka a jeho Banjo bandu. Pár fotek ze sobotního večera je v odkaze ve fotoalbu.


Předvánoční setkání seniorů

Předvánoční setkání seniorůVe čtvrtek 8. prosince 2016 se konalo v bernartické sokolovně předvánoční setkání se seniory. Tuto akci každoročně pořádá městys Bernartice, knihovna městyse a Zákaznický klub Jednoty v Bernarticích pro své starší spoluobčany.  Slavnostní podvečer zahájil starosta městyse Pavel Souhrada, který přítomné seznámil s hospodařením a kulturními akcemi, které se konaly v roce 2016, a zároveň nastínil plány na rok 2017.  Kulturní program zahájily malé hudebnice pod vedením paní učitelky Dany Růžičkové. Sestry Natálka a Amálka Lavičkovy a Berenika Malcátová zahrály na elektronické varhany. Následovalo krátké vystoupení dechové hudby Lidověnky. Potom přišlo na řadu velmi poutavé vyprávění ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška, který pohovořil o Vánocích a vánočních zvycích na Písecku. Po tomto vystoupení už následovala volná zábava a poslech dechovky.  Každý návštěvník dostal na přivítanou krásné vánoční přáníčko, které vyrobily děti z naší školy s paní učitelkou Janou Fučíkovou.  

Poděkování od pořadatelů patří Aničce a Michalovi Suchanovým, kteří pro všech 96 přítomných osob připravili dobré jídlo a nápoje a zajistili skvělou obsluhu. J. Sušerová. Fotky jsou k nahlédnutí zde.


Žehnání knize Kapitán Rudolf Krzák

Žehnání knize Kapitán Rudolf KrzákŽehnání knize Kapitán Rudolf KrzákKostel sv. Martina v Bernarticích byl místem malé slavnosti. Žehnali jsme zde životopisné knize o našem slavném rodákovi Gen. Rudolfu Severinu Krzákovi s názvem "Kapitán Rudolf Krzák". Iniciátorem vydání byl Klub veteránů výsadkářů z Jindřichova Hradce, který nese jeho jméno. Autorem knihy je Martin Vaňourek, knize požehnal hlavní kaplan naší armády Plk. Mgr. Knichala. Pár fotek z žehnání je zde: https://www.bernartice.cz/fotoalbum/2016-11-06-zehnani-knihy-kapitan-rudolf-krzak.html . Přikládáme odkaz na fotodokumentaci získanou od Ing. Josefa Pekárka z Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce, za což děkujeme. http://ingpek.rajce.net/2016.11.06_-_Pegys_foto_-_KVV_Jindr._Hradec_-_Foto_z_zehnani_krest_knihy_-_gen._Krzak_-_Bernartice


Vítání občánků na radnici v Bernarticích

Vítání občánků na radnici v BernarticíchV pátek 4. 11. 2016 po 16. hodině přivítal starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada nové občánky. Na úvod vystoupily děti za základní školy s pásmem básniček a písniček. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy. Přivítány byly děti nejen z Bernartic, ale i z Borovan, ze Zběšiček a z Křenovic. Z Bernartic: Martin Kotápiš, Štěpán Hemmer, Petr Hrádek, Tereza Špánková, Eliška Stejskalová, Jakub Tlášek a Tereza Šerhantová, z Borovan Natálie Dolejšková a Marie Kukrálová, ze Zběšiček Michaela Busínská a z Křenovic Karolína Chábková.Všem rodičům blahopřejeme k narození dítěte a přejeme hodně zdraví a radostí. Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.


Kovářovská OPONA a Limonádový Joe v sokolovně

Kovářovská OPONA a Limonádový Joe v sokolovněV sobotu 5.11. přivítala Kovářovská OPONA v Bernarticích v sokolovně na svém nastudování Limonádového Joa cca 80 lidí. Komedií o kladném hrdinovi pobavili všechny přítomné. Představení bylo dokonale nastudováno včetně krásných kostýmů. Více si můžete prohlédnout ve fotkách pořízených při představení, kde je vidět nasazení jednotlivých herců. Děkujeme. Foto zde.


SDH Svatkovice Rakov soutěž O pohár velitele sboru

SDH Svatkovice Rakov soutěž O pohár velitele sboruV sobotu 11. června 2016 se konal na louce u Svatkovice další ročník hasičské pohárové soutěže O pohár velitele sboru. Do soutěže se přihlásilo 8 družstev dětí, 3 družstva žen, 2 veteráni se osmičkami stříkačkami a 8 mužských či smíšených družstev. Mezi družstvy dětí byli všichni vítězi, když předvedli, co se naučili, v ženách zvítězilo družstvo z Nemějic před Jestřebicemi a domácími Svatkovice-Rákov, ve veteránech družstvo Srlína před družstvem Svatkovice-Rakov a v družstvech dospělých jasně dominovala družstva z Jestřebic: 1. Jastřebice I, 2. Jestřebice II, 3. Svatkovice-Rakov I. Všichni se ale dobře pobavili, Více ve fotografiích ve fotoalbu zde.


Bernartický sekáč 2016 - 5. ročník soutěže.

Bernartický sekáč 2016 - 5. ročník soutěže.V sobotu dne 28. května 2016 se v lokalitě Posvátný konal již 5. ročník v sečení kosou. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 23 sekáčů. Jeden v kategorii děti, tři ženy a devatenáct mužů. Dětskou kategorii vyhrál jediný účastník Josef Loses, v kategorii žen zvítězila Majka Tupá před druhou Janou Luňáčkovou a třetí Ludmilou Bláhovou. V nejvíce obsazené, mužské kategorii byl první pan František Šmolík, druhý Miroslav Šobr a třetí Václav Hroch starší. Ceková výsledková listina a seznam všech soutěžících je mezi fotkami. Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím, ale i sponzorům a pořadatelům za hladký průběh soutěžení. Těšíme se na další ročník. Fotky naleznete v odkaze zde: http://www.rajce.net/a12813931


Virtuální kolega v naší knihovně

V knihovně v Bernarticích je možnost využívat nově spuštěný výukový portál "Virtuální kolega" Více ve složce knihovny.


Meteostanice v Domě s pečovatelskou službou v Bernarticích

Český hydrometeorologický ústav provozuje v prostorách bernartického Domu s pečovatelskou službou automatickou meteostanici. Přikládáme krátkou historii o měření v Bernarticích, poskytnutou RNDr. Miloslavou Starostovou.Historie stanice. Výsledky měření v Bernarticích můžete vyhledat na stránkách ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/PR/grafy/cb/grafy-ams-lnk.htm a tabulkový přehled: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php?day_offset=&fpob=306867&ok=Vyhledat .


Pokyny pro možnost placení poplatků na účet

Pokyny pro možnost uhradit poplatky na účet jsou na úřední desce.


Most u Tintěrů

Postup prací na mostě v Bernarticích v Týnské ulici. Koncem měsíce října bude položen asfaltový koberec a pokud vše dobře dopadne v pondělí odpoledne dne 3. 11. 2014, bude spuštěn provoz.Most u TintěrůMost u Tintěrů Více vo fotoalbu.


Obec Bernartice je MĚSTYS

Obec Bernartice obdržela dnešního dne (19.9.2014) dopis. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček Rozhodnutím č. 23 ze dne 10. 9. 2014 stanovil naši obec MĚSTYSEM. Rozhodnutí.


Zateplení budovy školky v Bernarticích

Zateplení budovy školky v BernarticíchStavební firma Charypar započala s pracemi na zateplení budovy školky. Kompletně budou vyměněna okna, vstupní dveře, objekt dostane nový barevný "kabát". Náklady na opravu jsou 1 900 000,- Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí je téměř 90 %. Stavební práce na zateplení jsou v plném proudu. Více ve fotogalerii.


Bernartice z jiného pohledu

Podívejte se na Bernartice z pohledu, který nám poskytl jako dárek se souhlasem zveřejnit pan Petr, za nějž mu děkujeme.  http://www.youtube.com/watch?v=rznQdp_UUxU 


Lední hokej v Bernarticích

Lední hokej v BernarticíchPřípravy 60. let trvání hokeje v Bernarticích - více v odd sport

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (71%)
71%
Ne
odpověď Ne (29%)
29%